Milí náv­štev­ní­ci, od zaj­tra bude Galé­ria Umel­ka opäť dočas­ne zatvo­re­ná!

Chys­tá­me pre vás ešte kraj­šie výstav­né pries­to­ry galé­rie v rám­ci pro­jek­tu UMELKA – moder­né cen­trum ume­nia a komu­ni­ty, kto­rý je pod­po­re­ný z gran­tov EHP a štát­ne­ho roz­poč­tu SR.
Sle­duj­te nás aj naďa­lej pre bliž­šie infor­má­cie o ďal­ších výsta­vách.

Ďaku­je­me za pocho­pe­nie a teší­me sa na vás už one­dl­ho vo vyno­ve­nej Umel­ke s nový­mi výstav­ný­mi pro­jek­ta­mi.