Milí náv­štev­ní­ci,
vzhľa­dom na mimo­riad­nu situ­áciu a naria­de­nia vlá­dy SR je od dnes 25.11. 2021 Galé­ria UMELKA do odvo­la­nia ZATVORENÁ.

Kan­ce­lá­ria SVÚ bude pra­co­vať v obme­dze­nom reži­me, v nevy­hnut­ných prí­pa­doch pro­sím kon­tak­to­vať emai­lom: office@svu.sk / kozarova@svu.sk

O zme­nách otvá­ra­cích hodín Galé­rie a kan­ce­lá­rie SVÚ bude­me prie­bež­ne infor­mo­vať pod­ľa aktu­ál­ne­ho dia­nia.

Zostá­vaj­te zdra­ví, aby sme sa moh­li opäť stret­núť pri zau­jí­ma­vých výsta­vách.
Tím Galé­rie UMELKA