Vzhľa­dom na mimo­riad­nu situ­áciu a naria­de­nia vlá­dy SR v súvis­los­ti s opat­re­nia­mi voči šíre­niu koro­na­ví­ru­su a ocho­re­niu COVID-19 bude galé­ria UMELKA od zaj­tra 24.10. 2020 zatiaľ do 1.11.2020 ZATVORENÁ. S veľ­kou prav­de­po­dob­nos­ťou tre­ba rátať aj s dlh­ším zatvo­re­ním.

 AKTUÁLNE DVE NOVÉ VÝSTAVY VŠAK NEZMEŠKÁTE! Počka­jú na Vás nain­šta­lo­va­né v plnej krá­se do momen­tu otvo­re­nia galé­rie.

Kan­ce­lá­ria SVÚ bude pra­co­vať v obme­dze­nom reži­me, v nevy­hnut­ných prí­pa­doch pro­sím kon­tak­to­vať emai­lom: office@svu.sk / kozarova@svu.sk

O zme­nách otvá­ra­cích hodín Galé­rie a kan­ce­lá­rie SVÚ bude­me prie­bež­ne infor­mo­vať pod­ľa aktu­ál­ne­ho dia­nia.

Ďaku­je­me za pocho­pe­nie.

Tím SVÚ