Galé­ria Umel­ka fun­gu­je pod­ľa vyhlá­šok ÚVZ SR v reži­me OP (očko­va­ní, pre­ko­na­ní)

  • kom­plet­ne zaoč­ko­va­né oso­by
  • oso­by po pre­ko­na­ní COVID19 + jed­na dáv­ka vak­cí­ny
  • oso­by po pre­ko­na­ní COVID19 potvr­de­né­ho PCR tes­tom nie star­ším ako 180 dní
  • deti mlad­šie ako 12 rokov a dva mesia­ce
  • dočas­ne, ale­bo trva­lo kon­train­di­ko­va­né oso­by na zákla­de jed­not­né­ho for­mu­lá­ra s plat­ným tes­tom

 

Vstup je povo­le­ný iba s res­pi­rá­to­rom FFP2, počet náv­štev­ní­kov: max 24 osôb

Opat­re­nia týka­jú­ce sa hro­mad­ných podu­ja­tí upres­ňu­je­me pred kaž­dým podu­ja­tím


Aktu­ál­ne máte mož­nosť v Umel­ke vidieť výsta­vu Cool Nou­ve­au (Od mest­ské­ho rin­gu k orna­men­tu / From city ring to orna­men­ta­ti­on)

Výsta­va pred­sta­vu­je obdo­bie Art nou­ve­au na úze­mí mes­ta ako Gesamt­kunst­werk zahŕňa­jú­ci urba­nis­tic­ké kon­cep­cie, archi­tek­tú­ru aj výtvar­nú deko­rá­ciu. Sústre­ďu­je sa pri­tom naj­mä na budo­va­nie vnú­tor­né­ho mest­ské­ho okru­hu, na vybra­né archi­tek­to­nic­ké die­la, kto­ré naj­lep­šie odzr­kad­ľu­jú dobo­vý trend a na archi­tek­to­nic­ký detail, orna­ment, kto­rý v naj­men­šej mier­ke cha­rak­te­ri­zu­je obdo­bie Art nou­ve­au.

Feno­mé­ny mest­ské­ho okru­hu a orna­men­tu rám­cu­jú výsta­vu aj ako abs­trakt­né výtvar­né prv­ky sprí­tom­ne­né pro­stred­níc­tvom 3D tla­če do súčas­ných arte­fak­tov. Tie­to para­frá­zu­jú dobo­vé pred­sta­vy o účin­nos­ti regu­lač­ných nástro­jov pri výstav­be mes­ta a ideu výtvar­nej jedi­neč­nos­ti a reme­sel­nej pod­sta­ty orna­men­tu do fab­ri­ko­va­ných opa­ko­va­teľ­ných prv­kov súčas­nej pop­kul­tú­ry.

Kurá­tor­ka výsta­vy: Hen­rie­ta Morav­čí­ko­vá
Archi­tek­to­nic­ké rie­še­nie a dizajn: Moni­ka Boč­ko­vá, Mária Novot­ná, Pau­lí­na Ebrin­ge­ro­vá
Gra­fic­ký dizajn: Eva Šimo­vi­čo­vá
Viac infor­má­cií o pro­jek­te na www.coolnouveau.sk