Milí náv­štev­ní­ci,

s rados­ťou vám ozna­mu­je­me, že Galé­ria Umel­ka je od dnes 17. decem­bra 2021 opäť OTVORENÁ.

Čaka­jú vás dve výsta­vy — vo veľ­kej sále Bie­ná­le FORMA 2021 a v malej sále Zóny (ne)pokoja, na kto­rej vás radi pri­ví­ta­me v reži­me OP v bež­ných otvá­ra­cích hodi­nách.

Teší­me sa na vás!!