Infor­má­cie o Medzi­ná­rod­nom sym­pó­ziu sochá­rov FORMA VIVA 2017, kto­ré sa usku­toč­ní od 03.–29.07.2017 v Slo­vin­sku (Krka) náj­de­te na nasle­du­jú­cich lin­koch:

https://www.dropbox.com/s/7d4du1pdps6hp8k/en_Open%20call%20for%20Forma%20Viva%202017.pdf?dl=0

 

http://www.galerija-bj.si/en/novice/novica/razpis_za_udelezbo_na_mednarodnem_kiparskem_simpoziju_forma_viva_2017/

Vypl­ne­né pri­hláš­ky orga­ni­zá­tor pro­sí poslať  do 17.03.2017.