Vo Fín­sku pod­po­ru­je kul­tú­ru:

1/ štát – pro­stred­níc­tvom MK

a/ pod­po­ru­je kul­tú­ru

b/ pod­po­ru­je vývoz kul­tú­ry – napr. for­mou pod­po­ry prvot­ných nákla­dov (leten­ky …), pri neko­merč­ných akti­vi­tách nená­vrat­nou for­mou

2/ obce: na zákla­de špe­ciál­ne­ho záko­na, kto­rý ukla­dá obciam sta­rať sa o kul­tú­ru. V obci musí byť mini­mál­ne 1 kul­túr­na inšti­tú­cia. Malým obciam pris­pie­va štát do 75% nákla­dov, veľ­kým cca 50%. O tom, ako penia­ze pou­ži­je, roz­ho­du­je obec ( napr. na fes­ti­val, ale­bo i na šti­pen­diá, ak tam má neja­ké­ho umel­ca, atď).

V rokoch 1967 – 69 pri­ja­li záko­ny: o pod­po­re ume­nia, o ume­lec­kých šti­pen­diách, o loté­riach.

Loté­rie, kasí­na a pod. nesmú byť v súkrom­ných rukách, ak je napr. hra­cí auto­mat umiest­ne­ný v hote­li, hotel dostá­va len nájom­né za mies­to, hra­cí auto­mat otvá­ra len daňo­vý úrad­ník (je prí­tom­ný aj pri opra­ve…)

Finan­co­va­nie kul­tú­ry a/ štát­ny roz­po­čet – 48 %           b/ zisk z loté­rii – 52 %

Dele­nie zis­ku je pres­ne sta­no­ve­né: ume­nie 38 %, veda 17,5 %, šport 25 % (len ama­tér­sky šport a s tým spo­je­né akti­vi­ty, telo­cvič­ne atď, pro­fe­si­oná­li = 0,- ), 9 % mlá­dež­níc­ke akti­vi­ty, 10 % iné.

O tých­to penia­zoch pre ume­nie roz­ho­du­je 9 ume­lec­kých komi­sií: film, lite­ra­tú­ra, výtvar­né ume­nie, design, divad­lo, archi­tek­tú­ra, skla­da­te­lia, tanec, foto, á jeden člen z kaž­dej komi­sie tvo­rí Ústred­nú ume­lec­kú radu. Minis­ter­stvo kul­tú­ry do dele­nia peňa­zí neza­sa­hu­je, len kon­tro­lu­je ich využi­tie.

MK pod­po­ru­je jed­not­liv­cov a zdru­že­nia, tie dosta­nú penia­ze na šti­pen­diá, o pou­ži­tí roz­ho­du­jú sami. Pomer­ne veľ­ký počet šti­pen­dií (prí­klad: 6 700 žia­dos­tí, 2 500 schvá­le­ných). Prie­mer­ná výš­ka mesač­né­ho šti­pen­dia je 1 200 Eur  — dá sa z toho vyžiť, ale nie zbo­hat­núť ( u nás by to moh­lo – pri zohľad­ne­ní život­ných nákla­dov – zod­po­ve­dať sume 15 000,-Sk).

Je mož­né požia­dať aj o regi­onál­ne ale­bo obec­né šti­pen­dium. Výtvar­ní umel­ci a dizaj­né­ri dosta­li v roku 2004 8,3 mil Eur.

Pod­po­ru­jú cca 130 múzeí, 58 pro­fe­si­onál­nych diva­diel (prís­pe­vok na lís­tok 33 Eur, v ope­re 130 Eur) — roč­ne 2 500 000 náv­štev­ní­kov, orches­tre, um. škols­tvo atď.

U nás v roku 1990 – do Štát­ne­ho fon­du roz­vo­ja kul­tú­ry mali ísť aj penia­ze z loté­rii, ale sa to nedo­tiah­lo. Rie­še­ním by moh­lo byť vyš­šie zda­ne­nie kasín, loté­rii atď.

Národ­né divad­lo vo Fín­sku: má 4 scé­ny, cca 1300 seda­diel, dostá­va 3% z loté­rii, nie­čo obec, nie­čo pre­daj lís­tkov, štát nič.

Vo Veľ­kej Bri­tá­nií v časoch M.Thatcherovej (keď chce­la v rám­ci šet­re­nia zre­du­ko­vať nákla­dy na kul­tú­ru) jej doká­za­li, že kul­tú­ra pri­ná­ša štá­tu cca 3x viac, ako do nej štát inves­tu­je (dane, nepria­me dane, …). Pod­ľa toh­to pre­poč­tu kul­tú­ra na Slo­ven­sku pri­ná­ša do štát­nej poklad­ni­ce cca 9–10 mld (dostá­va cca 3).