Medzi­ná­rod­ná výsta­va dizaj­nu Design Wit­hout Bor­ders, kto­rá bola v októb­ri 2020 otvo­re­ná v Buda­peš­ti, sa mala dostať na jar 2021 k nám do Umel­ky a násled­ne pokra­čo­vať do Vied­ne. Kvô­li pan­dé­mii sa napo­kon usku­toč­ni­la v onli­ne ver­zii: ino­va­tív­ny vlog DBH, kto­rý mal pre­mi­é­ru 7. mája 2021, pred­sta­vil die­la 154 umel­cov zo 14 kra­jín v krát­kych vide­ách s dĺž­kou 30 až 35 sekúnd.
 

V nasle­du­jú­com videu môž­te vidieť per­for­man­ce na ver­ni­sá­ži výsta­vy v Buda­peš­ti v poda­ní:

◆dan­ce: Rita Góbi https://www.gobirita.hu/

◆drums: Dávid Sze­gő https://www.facebook.com/DavidSzegoMusic


 

ONLINE výstu­py toh­to pro­jek­tu môže­te nájsť na lin­koch niž­šie:

Face­bo­ok:
You­Tu­be:

 

Design Wit­hout Bor­ders // @designwithoutbordersbudapest // design-without-borders.eu // Sup­por­ted by Inter­na­ti­onal Viseg­rad Fund