Srdeč­ne pozý­va­me na pre­mi­é­ru nové­ho pred­sta­ve­nia Divad­la Atra­pa

2 hodi­ny navy­še

5. novem­ber 2018 (pon­de­lok) o 20:00 (Veľ­ká sála)

Na dve hodi­ny sa zasta­vil čas. Aspoň v mys­liach ľudí, kto­rí si tak­to vysvet­li­li nevšed­ný úkaz, keď namies­to dvad­sia­tich šty­roch mal zra­zu deň trvať 26 hodín.
V dôsled­ku astro­no­mic­kej ano­má­lie sa na peri­fé­rii mes­ta pred vyľud­ne­ným obchod­ným cen­trom stre­tá­va­jú šty­ria odliš­ní ľudia a spo­loč­ne pre­ží­va­jú 2 hodi­ny navy­še, kto­ré sú im darom a záro­veň prí­ťa­žou. Čo sú to však dve hodi­ny v porov­na­ní s dĺž­kou živo­ta? Doká­žu dve hodi­ny zme­niť člo­ve­ka ale­bo mu ubeh­nú ako oby­čaj­ný efe­mér­ny oka­mih?

Sce­nár a réžia: Jakub Lazar­čík
Hra­jú: Kata­rí­na Kokoš­ko­vá, Adam Štr­ba, Anna Jurá­ňo­vá, Dag­mar Labát­ho­vá Bor­dá­ko­vá
Dĺž­ka: 50 minút
Prí­stup­nosť: od 15 rokov ​

O Divad­le Atra­pa:
Divad­lo Atra­pa vznik­lo v roku 2005. O rok neskôr sa jeho čle­no­via uká­za­li v insce­ná­cii Prvé pred­sta­ve­nie. Od roku 2009 sa zača­la písať nová his­tó­ria divad­la, keď ume­lec­ký súbor uvie­dol hudob­no-pohy­bo­vú insce­ná­ciu This Is Who I Cho­se To Be. Odvte­dy diva­del­ní­ci pri­ná­ša­jú vlast­nú autor­skú tvor­bu, v kto­rej výraz­ným prv­kom či zdro­jom inšpi­rá­cie je hud­ba. Divad­lo Atra­pa sa inšpi­ro­va­lo naprí­klad sklad­ba­mi Szi­di Tobias (hra Na veran­de je dob­re) či Janou Kir­schner (hra Potra­vi­ny Pokrok). Domov­skou scé­nou Divad­la Atra­pa je Galé­ria Umel­ka v Bra­ti­sla­ve. Ume­lec­ký súbor tvo­ria ochot­ní­ci vo veku od 18 do 55 rokov.

Vstu­pen­ky a viac infor­má­cií:

http://divadloatrapa.wixsite.com/official