Čle­no­via

ART KLUB 60+8 — Anas­tá­zia Ben­dže­lo­vá

ARTTEX — klub tex­til­ných výtvar­ní­kov — Ľuba Suchá­lo­vá

ARS for ART — Jana Čepa

Ateliér.EM      — Kata­rí­na Kis­soc­zy     http://atelierem.eu/

INDIVISUAL — Róbert Makar

KATEDRUM — zdru­že­nie pre ume­nie — Adam Mac­ko

KOPA — Anna Gajo­vá

MAMSZE — spo­lok maďar­ských tvo­ri­vých umel­cov na Slo­ven­sku — Ani­kó Kovács Cson­ga  https://mamsze.sk/uvod/

Medzi hra­ni­cou a hrá­dzou:  Deni­sa Ole­xa Bog­da­lí­ko­vá

Obec reštau­rá­to­rov Slo­ven­ska — Tomáš Lup­ták

PER SPECTRUM N’89 — Jozef Dobiš

PRO SCENA — Slo­ven­ská scé­no­gra­fic­ká spo­loč­nosť — Naďa Šimu­no­vá

Spo­lok C+S —  Peter Lip­ko­vič

SVVU — Spo­loč­nosť voľ­ných výtvar­ných umel­cov — Lucia Lebi­šo­vá

TxT — zdru­že­nie tex­til­ných výtvar­ní­kov  — Soňa Sadil­ko­vá  http://www.txt.sk/

Zdru­že­nie 1. mája: Bar­ba­ra Gind­lo­vá

Zdru­že­nie kera­mi­kov Slo­ven­ska — Lucia Lizá­ko­vá

Zdru­že­nie medai­lé­rov Slo­ven­ska —  Gab­rie­la Gás­pá­ro­vá-Illé­šo­vá

Zdru­že­nie slo­ven­ských pro­fe­si­onál­nych foto­gra­fov — Judi­ta Csá­de­ro­vá

Zdru­že­nie Šper­ká­rov AURA — Mária Hrie­šik – Nepšin­ská

ZPDS — zdru­že­nie prie­my­sel­ných dizaj­né­rov Slo­ven­ska  — Bra­ni­slav Jelen­čík

ZVUZS — zdru­že­nie výtvar­ných umel­cov západ­né­ho Slo­ven­ska — Róbert Neme­ček  http://www.zvuzs.sk/

ART KLUB 60+8 — Anas­tá­zia Ben­dže­lo­vá

ARTTEX — klub tex­til­ných výtvar­ní­kov — Ľuba Suchá­lo­vá

ARS for ART — Jana Čepa

Ateliér.EM      — Kata­rí­na Kis­soc­zy     http://atelierem.eu/

INDIVISUAL — Róbert Makar

KATEDRUM — zdru­že­nie pre ume­nie — Adam Mac­ko

KOPA — Anna Gajo­vá

MAMSZE — spo­lok maďar­ských tvo­ri­vých umel­cov na Slo­ven­sku — Ani­kó Kovács Cson­ga  https://mamsze.sk/uvod/

Medzi hra­ni­cou a hrá­dzou:  Deni­sa Ole­xa Bog­da­lí­ko­vá

Obec reštau­rá­to­rov Slo­ven­ska — Tomáš Lup­ták

PER SPECTRUM N’89 — Jozef Dobiš

PRO SCENA — Slo­ven­ská scé­no­gra­fic­ká spo­loč­nosť — Naďa Šimu­no­vá

Spo­lok C+S —  Peter Lip­ko­vič

SVVU — Spo­loč­nosť voľ­ných výtvar­ných umel­cov — Lucia Lebi­šo­vá

TxT — zdru­že­nie tex­til­ných výtvar­ní­kov  — Soňa Sadil­ko­vá  http://www.txt.sk/

Zdru­že­nie 1. mája: Bar­ba­ra Gind­lo­vá

Zdru­že­nie kera­mi­kov Slo­ven­ska — Lucia Lizá­ko­vá

Zdru­že­nie medai­lé­rov Slo­ven­ska —  Gab­rie­la Gás­pá­ro­vá-Illé­šo­vá

Zdru­že­nie slo­ven­ských pro­fe­si­onál­nych foto­gra­fov — Judi­ta Csá­de­ro­vá

Zdru­že­nie Šper­ká­rov AURA — Mária Hrie­šik – Nepšin­ská

ZPDS — zdru­že­nie prie­my­sel­ných dizaj­né­rov Slo­ven­ska  — Bra­ni­slav Jelen­čík

ZVUZS — zdru­že­nie výtvar­ných umel­cov západ­né­ho Slo­ven­ska — Róbert Neme­ček  http://www.zvuzs.sk/