Váže­né kole­gy­ne a kole­go­via,

v súvis­los­ti s niče­ním ďal­šie­ho ume­lec­ké­ho die­la v Bra­ti­sla­ve sme rozp­rú­di­li dis­ku­siu v médiách, vyjad­ril som sa pre SME, dvoch redak­to­rov tla­čo­vých agen­túr a redak­to­ra Kuri­é­ra. Infor­má­cia sa obja­vi­la aj v sprá­vach na STV v uto­rok večer. Foto­gra­fi­ou pre média pris­pel Roman Hrč­ka. Posie­la­me info pre médiá a link na člá­nok v SME:
http://bratislava.sme.sk/c/6816371/v‑dubravke-robotnici-znicili-kladivami-umelecke-dielo.html