Kul­túr­na komi­sia Európ­ske­ho par­la­men­tu sa na svo­jej schô­dzi dňa 7.mája 07 zaobe­ra­la sprá­vou o posta­ve­ní umel­cov v EU. Sprá­va bola zame­ra­ná naj­mä na zlep­še­nie mobi­li­ty a sociál­ne­ho posta­ve­nia umel­cov v EU.

Kul­túr­na komi­sia: — vyzý­va člen­ské štá­ty pod­po­ro­vať roz­voj práv­nych a inšti­tu­ci­onál­nych pod­mie­nok pre tvo­ri­vú ume­lec­kú akti­vi­tu (zmlu­vy, sociál­na bez­peč­nosť atď)

- navrhu­je vytvo­re­nie Európ­ske­ho pro­fe­si­onál­ne­ho regis­tra k uľah­če­niu prá­ce umel­cov v Euró­pe

- pod­po­ru­je spra­co­va­nie prak­tic­kej prí­ruč­ky, obsa­hu­jú­cej infor­má­cie o plat­nom zdra­vot­nom pois­te­ní, dôchod­ko­vom pois­te­ní, pois­te­ní pre prí­pad neza­mest­na­nos­ti na národ­nej a európ­skej úrov­ni

- vyzý­va člen­ské štá­ty EU zvá­žiť mož­nosť zaviesť pre umel­cov dočas­né víza Sprá­va kul­túr­nej komi­sie bude pred­lo­že­ná na hla­so­va­nie na júno­vej ple­nár­nej schô­dzi par­la­men­tu EU Sprá­va o účas­ti na Val­nom zhro­maž­de­ní Inter­na­ti­onal Asso­cia­ti­on of Art (I.A.A. UNESCO)

Euró­pa, októ­ber 2006, Bru­sel Na riad­nom 4. Val­nom zhro­maž­de­ní IAA – Euró­pa (Medzi­ná­rod­ná aso­ciá­cia ume­nia), kto­ré sa kona­lo v Bru­se­li v dňoch 5. až 7. októb­ra 2006, mali zastu­po­vať SVÚ pred­sed­níč­ka SVÚ Lýdia Jer­gu­šo­vá-Vyda­re­ná a člen­ka Rady SVÚ Judi­ta Csá­de­ro­vá. Pred­sed­níč­ka SVÚ L.Jergušová-Vydarená v deň odcho­du náh­le váž­nej­šie ocho­re­la, pre­to požia­da­la t.č. pred­se­du Dozor­nej rady Pav­la Krá­ľa, aby ju zastú­pil.

Pred­sta­vi­te­lia SVÚ sa zúčast­ni­li na všet­kých ofi­ciál­nych podu­ja­tiach, kto­ré sa kona­li počas Val­né­ho zhro­maž­de­nia. Okrem toho absol­vo­va­li neofi­ciál­ne roz­ho­vo­ry s väč­ši­nou účast­ní­kov. Hlav­ná časť prog­ra­mu sa kona­la v repre­zen­tač­ných pries­to­roch Sta­rej rad­ni­ce v his­to­ric­kom cen­tre Bru­se­lu. Po ofi­ciál­nom otvo­re­ní zástup­co­via jed­not­li­vých kra­jín pred­sta­vi­li svo­je aso­ciá­cie a infor­mo­va­li o ich čin­nos­ti.

Za SVÚ vystú­pil Pavol Kráľ, kto­rý zau­jal poslu­chá­čov šir­šou infor­má­ci­ou nie­len o samot­nej SVÚ a o jej his­tó­rii, ale aj zdô­raz­ne­ním záuj­mu o kon­krét­nu spo­lu­prá­cu, kto­rú hneď ilus­tro­val mate­riá­lom o výstav­ných pries­to­roch SVÚ, kata­lóg­mi z Bie­ná­le SVÚ 2006, i návrhom spo­loč­né­ho nór­sko-slo­ven­ské­ho pro­jek­tu. Tie­to mate­riá­ly sme ako jedi­ní z prí­tom­ných aj roz­da­li účast­ní­kom zasa­da­nia. Záro­veň infor­mo­val aj o akti­vi­tách SVÚ v prob­le­ma­ti­ke posta­ve­nia výtvar­ní­kov v spo­loč­nos­ti, o pre­bie­ha­jú­cej dis­ku­sii s Minis­ter­stvom kul­tú­ry SR a o našom záuj­me medzi­ná­rod­ne koor­di­no­vať tie­to akti­vi­ty resp. vymie­ňať si infor­má­cie, čo by moh­lo byť jed­ným z dôvo­dov na člen­stvo v IAA. Uvie­dol aj kon­krét­ny prí­klad: my sme žia­da­li, aby sa 2% z nákla­dov pri verej­ných stav­bách využi­lo na ume­lec­ké die­la (tak, ako to bolo kedy­si), pri­tom – ako sme sa tu pri neofi­ciál­nom roz­ho­vo­re dozve­de­li — napr. v Nór­sku pla­tí aj v súčas­nos­ti povin­nosť veno­vať 3 % z kaž­dej stav­by na ume­nie (napr. aj zo stav­by diaľ­ni­ce!). Z vystú­pe­ní ostat­ných pred­sta­vi­te­ľov vyply­nu­lo, že ich prob­lé­my sú v mno­hom podob­né našim.

Nie­koľ­ko kon­krét­nych prí­kla­dov:

Cyp­rus: sko­ro žiad­ne sociál­ne zabez­pe­če­nie.

Estón­sko: na kul­tú­ru je urče­ných 0,4% z HDP, boju­jú o zvý­še­nie na 1%.

Lotyš­sko: veľ­mi podob­né prob­lé­my ako my, sna­žia sa o spo­lu­prá­cu s vlá­dou, vyrie­še­nie sociál­nych istôt, zvý­še­nie podie­lu HDP na kul­tú­ru, celo­ži­vot­né vzde­lá­va­nie umel­cov.

Turec­ko: sna­ha pre­sa­diť myš­lien­ku, že kul­tú­ra = kapi­tál.

Dán­sko: hovo­ri­li o sociál­nych výdo­byt­koch, ohod­no­te­nie prá­ce pri príp­ra­ve pro­jek­tu.

Gréc­ko: 5 000 čle­nov, majú záu­jem o komu­ni­ká­ciu.

Nór­sko: zme­na minis­tra – zme­na v sys­té­me finan­co­va­nia, rie­šia prob­lém neza­mest­na­nos­ti. Rus­ko: 20 000 čle­nov, začí­na­jú rie­šiť práv­ne otáz­ky.

Island: 630 výtvar­ní­kov na 300 000 oby­va­te­ľov. Zástup­ky­ňa požia­da­la o rešpek­to­va­nie anglič­ti­ny ako roko­va­cie­ho jazy­ka.

Fran­cúz­sko: cca 30 000 čle­nov;

Mona­ko: návrh posky­to­vať prís­pev­ky zástup­cov jed­not­li­vých aj v písom­nej podo­be.

Pre­zi­dent IAA Wer­ner Schaub • vyjad­ril záu­jem IAA podie­lať sa na význam­nej­ších pro­jek­toch či výsta­vách (čo je v oboj­stran­nom záuj­me). Ako prí­klad uvie­dol Bie­ná­le kres­by Plzeň, kto­ré sa kona­lo pod záš­ti­tou IAA. IAA na túto akciu aj sym­bo­lic­ky finanč­ne pris­pe­lo. • Pre­zi­dent IAA Wer­ner Schaub zabez­pe­čil s pomo­cou spon­zo­rov vytla­če­nie nových člen­ských pre­uka­zov IAA, kto­ré odo­vzdal zástup­com jed­not­li­vých kra­jín pre potre­by ich čle­nov. • Žia­dal posky­to­vať IAA infor­má­cie o akti­vi­tách jed­not­li­vých aso­ciá­cii.

Dôle­ži­tosť účas­ti na podob­nom podu­ja­tí uká­za­lo aj to, že počas val­né­ho zhro­maž­de­nia IAA boli hlb­šie rozo­be­ra­né otáz­ky, s kto­rý­mi sme mali v plá­ne vystú­piť aj my. Napr. otáz­ka člen­stva v Koalí­cii pre kul­túr­nu diver­zi­tu – z dis­ku­sie vyply­nu­la jed­no­znač­ná pod­po­ra člen­stva (čiže potvr­di­lo to správ­nosť nedáv­ne­ho roz­hod­nu­tia Rady SVÚ stať sa tiež čle­nom Koalí­cie pre kul­túr­nu diver­zi­tu). Judi­ta Csá­de­ro­vá infor­mo­va­la pre­zi­den­ta IAA Wer­ne­ra Schau­ba o kona­ní Európ­ske­ho semi­ná­ra k doho­vo­ru o ochra­ne a pod­po­re roz­ma­ni­tos­ti kul­túr­nych pre­ja­vov v Bra­ti­sla­ve (august 2006).

Dlh­šia dis­ku­sia bola veno­va­ná otáz­ke zastú­pe­nia jed­not­li­vých kra­jín v IAA. Na zasa­da­ní boli prí­tom­né dve fran­cúz­ske dele­gá­cie. Záver bol jed­no­znač­ný – kaž­dú kra­ji­nu môže v IAA repre­zen­to­vať len jed­na orga­ni­zá­cia pro­fe­si­onál­nych výtvar­ných umel­cov.

Z toho vyplý­va, že SVÚ je v IAA jedi­ným zástup­com výtvar­ných umel­cov zo Slo­ven­ska.

Osob­ná účasť pris­pe­la k pre­hĺbe­niu dob­rých vzťa­hov s Nór­skou aso­ciá­ci­ou. Odo­vzda­li sme pro­jekt SVÚ na spo­loč­nú akciu, obra­tom po zasa­da­ní priš­la z Nór­ska kon­krét­na ponu­ka s údaj­mi o pri­pra­vo­va­nej výmen­nej výsta­ve. Nad­via­za­li sme nefor­mál­ne osob­né kon­tak­ty s pred­sta­vi­teľ­mi via­ce­rých kra­jín, napr. so zástup­ca­mi výtvar­ní­kov z Čier­nej Hory (kto­rí by mali budú­ci rok orga­ni­zo­vať ďal­šie Val­né zhro­maž­de­nie IAA), Islan­du, Švéd­ska, Lit­vy, Mona­ka, Bul­har­ska, Poľ­ska, Fran­cúz­ska atď, k čomu pris­pe­la aj spo­loč­ná náv­šte­va Európ­ske­ho cen­tra súčas­né­ho ume­nia i nefor­mál­ne stret­nu­tia nad rámec ofi­ciál­ne­ho prog­ra­mu.

Zrej­me naj­dô­le­ži­tej­šou akci­ou, o kto­rej sa hovo­ri­lo na stret­nu­tí IAA v Bru­se­li a na kto­rej sa momen­tál­ne podie­ľa IAA, je príp­ra­va Kon­fe­ren­cie európ­skych umel­cov: pro­jekt daňo­vé­ho a sociál­ne­ho sys­té­mu pre umel­cov, auto­rov pôvod­ných gra­fic­kých a vizu­ál­nych prác. Vzhľa­dom na závaž­nosť prob­le­ma­ti­ky, kto­rá koreš­pon­du­je s naši­mi aktu­ál­ny­mi prob­lé­ma­mi, v prí­lo­he pri­kla­dá­me pre­klad mate­riá­lu o pri­pra­vo­va­nej Kon­fe­ren­cii .

V Bra­ti­sla­ve dňa 15.októbra 2006

Vypra­co­va­li: Judi­ta Csá­de­ro­vá, Pavol Kráľ