Slo­ven­ská výtvar­ná únia a Kraj­ská galé­ria v Pre­šo­ve srdeč­ne pozý­va­jú na otvo­re­nie výsta­vy

8. Bie­ná­le FORMA

dňa 4. novem­bra 2021 o 16:00

v Kraj­skej galé­rii v Pre­šo­ve (Hlav­ná 51).

Kurá­tor výsta­vy: Miro­slav Daub­ra­va

Kurá­tor­ský text Bie­ná­le FORMA

Hudob­ný hosť: Mário Gar­be­ra

Sprie­vod­né podu­ja­tie: Ako ďalej s kul­tú­rou, — pred­náš­ka a nefor­mál­ne stret­nu­tie s pred­se­dom SVÚ Pav­lom Krá­ľom