Srdeč­ne pozý­va­me, inte­rak­tív­ny objekt Morit­za Wehr­mann / Alter Ego (Ver­si­on II) bude prí­stup­ný 16.–18.9. od 19:00 — 24:00 pre drži­te­ľov BN pasu.

Príď­te sa zahľa­dieť na svoj odraz v zrkad­le a nájsť v ňom nie­ko­ho iné­ho… Nemec­ký ume­lec Moritz Wehr­mann vychá­dza vo svo­jich ume­lec­kých expe­ri­men­toch z naj­nov­ších vedec­kých poznat­kov a pri ich príp­ra­ve spo­lu­pra­cu­je s odbor­ník­mi z rôz­nych oblas­tí, vrá­ta­ne psy­cho­ló­gie či neuro­vied. Pro­jekt vzni­kal ako súčasť neuro­fy­zi­olo­gic­ké­ho výsku­mu a sle­du­je prin­cí­py vní­ma­nia iných ľudí a seba samé­ho; mecha­niz­my sym­pa­tie, empa­tie a ich porúch, vrá­ta­ne autiz­mu, schi­zof­ré­nie či Alz­he­i­me­ro­vej cho­ro­by. Špe­ciál­na skle­ne­ná plo­cha medzi dvo­mi náv­štev­ník­mi fun­gu­je ako zrkad­lo len do momen­tu, keď v súhre so stro­bo­sko­pic­kým svet­lom namies­to vlast­né­ho odra­zu uvi­dí­te člo­ve­ka na dru­hej stra­ne, oboch naraz, opäť seba… Intu­itív­ne začne­te napo­dob­ňo­vať svo­je posto­je, ges­tá, mimi­ku. Zvy­čaj­ne už po nie­koľ­kých minú­tach v účast­ní­koch nastá­va men­tál­ny kon­flikt v uve­do­mo­va­ní si vlast­nej polo­hy, vznik­ne pocit seba­stra­ty aj sil­nej empa­tie záro­veň.