Aj ten­to rok vás pozý­va­me zažiť BIELU NOC v Galé­rii Umel­ka.

Sve­tel­ná inšta­lá­cia “DODEKAFLEX” od Micha­la Štrom­pa­cha a a Mar­ti­na Piter­ka bude umiest­ne­ná v záh­ra­de Galé­rie (exte­ri­ér)

od 17.9. do 3.10. 2021, 19.00 — 00.00 hod.

Ďaku­je­me za spo­lu­prá­cu Bie­la Noc

map­ku náj­de­te v galé­rii, ale­bo onli­ne na strán­ke https://www.bielanoc.sk/ba/mapa