Slo­ven­ská výtvar­ná únia a autor­ky Vás srdeč­ne pozý­va­jú do Galé­rie UMELKA (Dosto­jev­ské­ho rad 2, Bra­ti­sla­va) na

autor­ské číta­nie — Žofia Dubo­vá a hudob­né variá­cie — Hai­mo­ni Bal­ga­vá,

v pia­tok 10. júna 2022 o 17:00,

v pro­stre­dí aktu­ál­nej výsta­vy Mies­ta mimo a(lebo) geo­gra­fia ima­gi­ná­cie.

Hai­mo­ni Bal­ga­vá (*1994) je slo­ven­ská skla­da­teľ­ka, kto­rej sklad­by boli inter­pre­to­va­né vo via­ce­rých kra­ji­nách v Euró­pe a v Mexi­ku. Jej tvor­ba bola pre­ve­de­ná napr. Morav­skou fil­har­mó­ni­ou, Štát­nym komor­ným orche­strom Žili­na, Ensem­ble Spect­rum, Ansám­bel Asynch­ró­nie či Deva­nas Duo, zís­ka­la via­ce­ré oce­ne­nia v medzi­ná­rod­ných aj národ­ných skla­da­teľ­ských súťa­žiach. Jej hud­ba je sil­ne inšpi­ro­va­ná prí­ro­dou, pove­ter­nost­ný­mi jav­mi a ich pre­me­na­mi. Aj z dôvo­du jej potu­liek po horách je dneš­ná hud­ba pria­mo inšpi­ro­va­ná zážit­ka­mi a obraz­mi vysta­vu­jú­cej umel­ky­ne.

Žofia Dubo­vá (*1991) ukon­či­la v roku 2016 štú­dium maľ­by v ate­li­é­ri prof. Danie­la Fis­che­ra na Vyso­kej ško­le výtvar­ných ume­ní v Bra­ti­sla­ve, počas kto­ré­ho tiež absol­vo­va­la stáž v ate­li­é­ri skla a zahra­nič­né poby­ty (USA, Por­tu­gal­sko). Od roku 2018 je na dokto­rand­skom štú­diu v Kabi­ne­te Kres­by VŠVU u doc. Emöke Var­go­vej, kto­ré prá­ve vysta­ve­nou prá­cou ukon­ču­je. Svo­je die­la pre­zen­to­va­la na via­ce­rých sku­pi­no­vých, ale aj samos­tat­ných výsta­vách nie­len na Slo­ven­sku, ale aj v Čes­kej repub­li­ke, Poľ­sku, Nemec­ku, Rus­ku, USA, Dán­sku, Švéd­sku, Talian­sku, Bel­gic­ku, Fran­cúz­sku a Por­tu­gal­sku. Je drži­teľ­kou via­ce­rých oce­ne­ní, v roku 2016 zís­ka­la Cenu rekto­ra VŠVU a Cenu Slo­ven­skej výtvar­nej únie, o rok neskôr sa sta­la víťaz­kou Maľ­by roka VÚB a v r. 2018 zís­ka­la cenu Nadá­cie NOVUM. Die­la Žofia Dubo­vej sú zara­de­né v zbier­kach Slo­ven­skej národ­nej galé­rie (2020) a Muss­Ver­re, Sars-Pote­ries, Fran­cúz­sko (2017).