29. janu­ára si v rám­ci pamät­né­ho dňa celý svet pri­po­me­nul tra­gic­ké uda­los­ti, nesmier­nu kru­tosť a utr­pe­nie, kto­ré si pre­ži­li obe­te holo­kaus­tu počas dru­hej sve­to­vej voj­ny. V Galé­rii Umel­ka sme pri tej­to prí­le­ži­tos­ti sprí­stup­ni­li výsta­vu Andre­ja Csil­la­ga: Koniec doby zla.

Výsta­va trvá do nede­le 11.2.2024