Aj vďa­ka Vašim 2% môže Umel­ka naďa­lej slú­žiť umel­com a sprí­stup­ňo­vať ume­nie pre všet­kých!

Staň sa aj ty súčas­ťou umel­ka­com­mu­ni­ty.

Galé­ria Umel­ka zastre­šu­je výsta­vy, ver­ni­sá­že, lite­rár­ne a hudob­né veče­ry, kon­cer­ty, pred­náš­ky, kon­fe­ren­cie, semi­ná­re a rôz­ne works­ho­py. Umel­ka náv­štev­ní­kom pri­ná­ša slo­ven­skú ale i zahra­nič­nú ume­lec­kú a výtvar­nú kul­tú­ru.

Zau­jí­ma Vás stav význam­nej
kul­túr­nej pamiat­ky UMELKA?
Chce­te pomôcť zachrá­niť iko­nu
ume­lec­ké­ho a spo­lo­čen­ské­ho živo­ta
Slo­ven­ska? Mys­lí­te si, že Vašu pomoc
by mali dostať tí, kto­rí nie sú
stre­do­bo­dom priaz­ne spon­zo­rov?
Vie­te však, že nemá­te penia­ze
na roz­dá­va­nie?
2 % z povin­nej dane odve­die­te
tak, či tak. Teraz je šan­ca nasme­ro­vať
ich do UMELKY, kde sa pre­me­nia
na výsled­ky, kto­ré nie­len uvi­dí­te,
ale sa ich aj dot­kne­te!

Ako daro­vať?

Fyzic­ké a práv­nic­ké oso­by 

- kto­ré podá­va­jú daňo­vé pri­zna­nie, uve­dú úda­je pria­mo tam. 

For­mu­lár DP pre fyzic­ké oso­by – typ A
For­mu­lár DP pre fyzic­ké oso­by – typ B

For­mu­lár DP pre práv­nic­ké oso­by

Zamest­na­nec 

- pred­lo­ží (done­sie ale­bo pošle poštou) miest­ne prí­sluš­né­mu daňo­vé­mu úra­du do 30. aprí­la Vyhlá­se­niePotvr­de­nie o zapla­te­ní dane. Zamest­na­nec požia­da zamest­ná­va­te­ľa o vyda­nie Potvr­de­nia o zapla­te­ní dane na úče­ly vyhlá­se­nia (súčas­ne pri žia­da­ní zamest­ná­va­te­ľa o vyko­na­nie roč­né­ho zúč­to­va­nia). Z potvr­de­nia o zapla­te­ní dane zis­tí dátum zapla­te­nia dane, vypo­čí­ta 2 % ale­bo 3 % zo zapla­te­nej dane a sumu maxi­mál­ne do výš­ky 2 % resp. 3 % uve­die vo Vyhlá­se­ní (pou­če­nie na vypl­ne­nie vyhlá­se­nia náj­de­te tu). — ak pou­ka­zu­je­te 3% zapla­te­nej dane, povin­nou prí­lo­hou je aj Potvr­de­nie o výko­ne dob­ro­voľ­níc­kej čin­nos­ti


Adre­sa: Dosto­jev­ské­ho rad 4533/2, 81109 Bra­ti­sla­va-mest­ská časť
Sta­ré Mes­to
IČO: 00178535
Práv­na for­ma: Občian­ske zdru­že­nie
IBAN čís­lo účtu: SK3831000000004040178602 / kód ban­ky: 3100
(Sber­bank Slo­ven­sko)

PRACOVALI STE AKO DOBROVOĽNÍK?

Ak ste pra­co­va­li aspoň 40 hodín ako dob­ro­voľ­ník v roku 2022, máte
mož­nosť veno­vať 3% z dane — požia­daj­te orga­ni­zá­ciu, pre kto­rú
ste pra­co­va­li ako dob­ro­voľ­ník o potvr­de­nie tej­to prá­ce.

viac info na: https://www.dvepercenta.sk