Milí pria­te­lia,

aj v tom­to roku môžu 2% z Vašich daní pomôcť pri rekon­štruk­cii národ­nej kul­túr­nej pamiat­ky — budo­vy Umel­ky — nezá­vis­lej neštát­nej galé­rie, kto­rá už viac ako 90 rokov nepretr­ži­té­ho fun­gu­je na bra­ti­slav­skej kul­túr­nej scé­ne.

Ďaku­je­me vopred za Vaše 2%, kto­ré môže­te pou­ká­zať nasle­dov­ne:

1.
Ak podá­va­te daňo­vé pri­zna­nie FO typ B, vypl­ň­te niž­šie uve­de­né úda­je spo­lu s vyčís­le­nou  sumou 2% do XII.oddielu.
Ak podá­va­te daňo­vé pri­zna­nie PO vypl­ň­te úda­je do VI. čas­ti pri­zna­nia.

2.
Ak ste zamest­nan­com a roč­né zúč­to­va­nie dane z príj­mov Vám robí mzdo­vá učtá­reň, požia­daj­te mzdo­vú účtov­níč­ku, aby vám vysta­vi­la prí­sluš­né potvr­de­nia, kto­ré je potreb­né potom odo­vzdať na váš daňo­vý úrad.

Slo­ven­ská výtvar­ná únia, občian­ske zdru­že­nie, Dosto­jev­ské­ho rad 2, Bra­ti­sla­va, 81109, IČO: 00178535

Tím SVÚ