Dňa 12. 4. 2019 sa usku­toč­nil 14. roč­ník medzi­ná­rod­nej súťa­že a pre­zen­tá­cie mla­dých mód­nych tvor­cov Mód­na línia mla­dých. Posled­nú deká­du sa súťaž koná pra­vi­del­ne vo výni­moč­ných honos­ných pries­to­roch Pre­šov­skej redu­ty (PKO). Súťaž orga­ni­zač­ne zabez­pe­ču­je SOŠ pod­ni­ka­nia Pre­šov. Súťa­že sa zúčast­ňu­jú štu­den­ti stred­ných, prí­pad­ne (zahra­ni­čie) vyš­ších škôl s ume­lec­ký­mi odbor­mi orien­to­va­ný­mi na mód­nu tvor­bu. Jed­not­liv­ci a kolek­tí­vy zo škôl súťa­žia v 8 kate­gó­riách (Sú ude­ľo­va­né pod­ľa roz­hod­nu­tia v kaž­dej 3 ceny + cena Mód­nej línie mla­dých, naj­lep­šie­ho dizaj­né­ra a iné ďal­šie ceny garan­tov a spon­zo­rov – pod­ľa zúčast­ne­ných. Obvyk­le cena Samo­správ­ne­ho kra­ja, cena orga­ni­zá­to­ra, cena pred­se­du poro­ty a pod. – v tom­to roč­ní­ku aj cena SVÚ).

Pred pub­li­kom a poro­tou sa v tak­mer celo­den­nom prog­ra­me pred­sta­vu­je oko­lo 700 jed­not­li­vých mode­lov oble­če­nia a odev­ných dopl­n­kov (v roč­ní­ku 2019 bolo 21 škôl so 721 model­mi).

Po 6. krát bol čle­nom poro­ty 1. pod­pred­se­da SVÚ Bra­ňo Jelen­čík. SVÚ sa po prvý­krát roz­hod­la pod­po­riť mla­dých mód­nych tvor­cov oso­bit­nou vlast­nou cenou. Na zákla­de zho­dy s ostat­ný­mi člen­mi poro­ty vybral Bra­ňo Jelen­čík pre oce­ne­nie žiač­ky Súkrom­nej spo­je­nej ško­ly v Kež­mar­ku, Bie­la voda 2 s kolek­ci­ou EBOURIFFÉ. (vied­la zástup­ky­ňa ria­di­te­ľa ško­ly PhDr. Jana Maš­lon­ko­vá, MBA). Bra­ňo Jelen­čík si vší­mal tvor­bu auto­riek nie­koľ­ko rokov. Vždy s nad­še­ním komen­to­val ich talent a pro­fe­sij­ný rast. Mode­ly sú vždy nepre­hliad­nu­teľ­né – kre­a­tív­ne, ale aj dôsled­ne vypra­co­va­né. Mód­ne­ho pro­fe­si­oná­la ctí aj kva­lit­né kraj­čír­ske remes­lo! Na pri­lo­že­ných foto­gra­fiách pozor­né­mu pozo­ro­va­te­ľo­vi neunik­ne, že ide o mla­dý talen­to­va­ný róm­sky kolek­tív. Ich skve­lé výsled­ky dúfa­me doká­žu nabú­rať nie­kto­ré spo­lo­čen­ské pred­sud­ky a uka­zu­jú, že mla­dí Rómo­via nevy­ni­ka­jú iba v hud­be a tan­ci.

   

Foto­gra­fie mode­lov: Súkrom­ná spo­je­ná ško­la v Kež­mar­ku, Bie­la voda 2, EBOURIFFÉ sú zele­né kabá­ty

   

Foto­gra­fie z odo­vzdá­va­nie cien a pohľad na poro­tu: žiač­ky II.C trie­dy štu­dij­né­ho odbo­ru eko­no­mic­ké lýce­um Lívia Len­ge­ro­vá a Anas­tá­zia Olčá­ko­vá