Srdeč­ne pozý­va­me:

Jana Tere­ko­vá / bees‑R
10 rokov bees‑R: BARIOLÉ & PRIVIAZANÍ NA KÔL OKAMIHU
(Out of the Black Box)

BARIOLÉ
Tanečné pred­sta­ve­nie

Tanečné pred­sta­ve­nie Bari­olé je assem­bla­ge ale­bo patch­work úryvkov z tanečných pred­sta­ve­ní vytvorených Janou Tere­ko­vou od roku 2012. Skúmanie javov, Cyborg Cre­a­ti­on, Zrkad­le­nie a 70 sukien mala, sú každé založené na špecifickom pohy­bo­vom slovníku a na tele, kto­ré exis­to­va­lo v určitom momen­te. Ako nechať exis­to­vať tie­to telá zároveň, vedľa seba, v tom istom momen­te? Vytia­hnuť ich z kon­tex­tu pôvodného die­la, pre­pliesť s pohybovými kva­li­ta­mi ostatných a utkať novú látku? Bari­olé je kompozíciou neharmonických farieb, kto­rá vyrušuje a prek­va­pu­je. Je stelesnením nesúvisiacich spo­mie­nok.

Námet, cho­re­o­gra­fia: Jana Tere­ko­vá
Taneč­ná inter­pre­tá­cia: Jana Tere­ko­vá, Eva Urba­no­vá, Edi­ta Anta­lo­vá
Zvu­ko­vý dizajn, hud­ba: Stro­on, Joseph Cham­pag­non, Jimi Sofo
Poé­zia: Michal Habaj, Zuza­na Husá­ro­vá
Kos­tý­my: Gab­rie­la Pas­cho­vá, Micha­e­la Krá­lo­vá
Svet­lá: Jozef Čabo

Par­tne­ri:
Z verej­ných zdro­jov pod­po­ril Fond na pod­po­ru ume­nia.
Bra­ti­slav­ský samo­správ­ny kraj a Rezi­denč­né cen­trum Telo­cvič­ňa

PRIVIAZANÍ NA KÔL OKAMIHU (Out of the Black Box)
Taneč­ná inšta­lá­cia

„Pri­via­za­né na kôl oka­mi­huˮ — tak­to Nietzs­che opí­sal zvie­ra­tá, na roz­diel od ľudí, uviaz­nu­té vo več­nej súčas­nos­ti, bez pamä­ti ale­bo schop­nos­ti pred­ví­dať budúc­nosť. Základ­ná otáz­ka, kto­rú si cho­re­o­graf­ka Jana Tere­ko­vá v tom­to die­le kla­die, je: ako vytvo­riť telo, kto­ré mož­no vní­mať ako ľud­ské a neľud­ské — ako zvie­ra, ako stroj, ako nie­čo medzi tým? Adap­tá­cia die­la do for­my site spe­ci­fic taneč­nej inšta­lá­cie vytvo­re­nej špe­ciál­ne pre pries­to­ry Galé­rie Umel­ka. Nové ply­nu­tie času, nové aso­ciá­cie zvu­ku a tan­ca, nové uhly pohľa­du pre divá­ka, nové far­by tan­ca.

Kon­cept, cho­re­o­gra­fia: Jana Tere­ko­vá
Tanec a tvor­ba: Edi­ta Anta­lo­vá, Daniel Raček, Jana Tere­ko­vá
Hud­ba: Stro­on, Tho­mas Brink­mann
Dra­ma­tur­gic­ká spo­lu­prá­ca: Jana Smo­ko­ňo­vá, Roman Gom­bar­ček
Kos­tý­my: Gab­rie­la Čecho­vá
Dĺž­ka: 45 minút

Par­tne­ri:
Fond na pod­po­ru ume­nia | Nadá­cia mes­ta Bra­ti­sla­va | SE.S.TA — Cen­trum cho­re­o­gra­fic­ké­ho roz­vo­jě, Pra­ha
Bra­ti­slav­ský samo­správ­ny kraj a Rezi­denč­né cen­trum Telo­cvič­ňa
Dan­se Den­se, Paríž | Slo­ven­ský inšti­tút v Parí­ži | Cen­tre nati­onal de la dan­se, Paríž

 

Viac info:

www.bees‑R.com
www.instagram.com/cie_bees_r
www.facebook.com/cie.beesR