LITA autor­ská spo­loč­nosť

ponú­ka ????? ??????? ? ??????ám ??????? ?????????ým ??íz??. ??úšťa ?????????? ?ýz?? ?? ???????????? žia­dos­tí ? ??ís????? ? ????? ????

Zdroj: Face­bo­ok a web LITA

“Cit­li­vo vní­ma­me situ­áciu, do kto­rej sa mno­hí auto­ri a autor­ky dosta­li za posled­né týžd­ne vply­vom opat­re­ní pro­ti šíre­niu nové­ho koro­na­ví­ru­su na Slo­ven­sku. Tak ako mno­hí iní, aj tvor­co­via sa ocit­li náh­le v ťaž­kej život­nej situ­ácii. Vyhla­su­je­me pre­to mimo­riad­nu výzvu na pred­kla­da­nie žia­dos­tí o prís­pe­vok z Fon­du LITA. Cieľom pro­jek­tu s náz­vom #kole­gia­LI­TA je využiť naše mož­nos­ti a fun­gu­jú­ce mecha­niz­my na pomoc zastu­po­va­ným auto­rom a autor­kám naj­viac zasia­hnu­tým aktu­ál­nou situ­áci­ou.”

? Kto sa môže o pod­po­ru uchá­dzať? Auto­ri a autor­ky, kto­rí majú s LITA pod­pí­sa­nú zmlu­vu o zastu­po­va­ní a to naj­ne­skôr k 31.3.2020.
? Akú pod­po­ru vie LITA v rám­ci pro­jek­tu poskyt­núť? Na cel­ko­vú výzvu bolo vyčle­ne­ných 50.000 eur. Tie roz­dis­tri­bu­ujú v podo­be jed­no­ra­zo­vých prís­pev­kov v maxi­mál­nej výš­ke 500 eur.
? Čo od žia­da­te­ľov potre­bu­je­me? Foto­gra­fiu ale­bo sken vypl­ne­nej a vlast­no­ruč­ne pod­pí­sa­nej žia­dos­ti o prís­pe­vok.
? Kde náj­de­te for­mu­lár žia­dos­ti? Na našom webe: https://www.lita.sk/kolegialita ⬇️
? Kam máte žia­dosť zaslať? Emai­lom na adre­su socialnyfond@lita.sk
? Doke­dy je mož­né žia­dos­ti zasie­lať? Do 30.4.2020 do 12:00 napo­lud­nie.
? Kedy sa dozvie­te ako to dopad­lo? O pod­po­re­ní resp. nepod­po­re­ní žia­dos­ti vás budú infor­mo­vať naj­ne­skôr do 22. mája.

ℹ️ Všet­ky pod­rob­nos­ti pro­jek­tu náj­de­te na webe LITA: https://www.lita.sk/kolegialita