Pred­bež­né infor­má­cie:Mies­to osa­de­nia: Bra­ti­sla­va, par­čík na Škar­nic­lo­vej ulici.Termín na doda­nie návrhu: cca do 19.5. 2014 (upres­ní sa)Termín na kom­plet­né zre­a­li­zo­va­nie v prí­pa­de víťazs­tva v súťa­ži: cca august 2014 — 31.október 2014. Na rea­li­zá­ciu die­la je k dis­po­zí­cii 13 000 Eur, vrá­ta­ne DPH.  Pred­bež­ný kon­cept lib­re­ta pamät­ní­ka Kola­ko­vi­čo­vej Rodi­ne:

Pamät­ník má pri­po­mí­nať sta­toč­nosť a ver­nosť Prav­de a Evan­je­liu mla­dej gene­rá­cie vyso­koš­ko­lá­kov, kto­rých Tomi­slav Pog­la­jen Kola­ko­vič, S.J.  for­mo­val počas svoj­ho poby­tu v Bra­ti­sla­ve  v rokoch  1943–1944.

Táto gene­rá­cia stá­la na Slo­ven­sku v prvej línii šty­rid­sať­roč­né­ho zápa­su s tota­lit­ným reži­mom ate­is­tic­ké­ho komu­niz­mu. Jej prí­sluš­ní­ci vied­li ten­to mno­ho­roč­ný zápas napriek pre­na­sle­do­va­niu, muče­niu, dlho­roč­ným nespra­vod­li­vým tres­tom odňa­tia slo­bo­dy.

Dnes vznik­la myš­lien­ka posta­viť tej­to gene­rá­cii Kola­ko­vi­čo­vej Rodi­ny jed­no­du­chý pamät­ník. Umiest­ne­ný by bol v Bra­ti­sla­ve, v par­čí­ku, zo zadnej stra­ny inter­ná­tu Svo­ra­dov na Pali­sá­dach, kde žijú opäť mla­dí ľudia. Rea­li­zá­cia by mala sti­hnúť  25. výro­čie Novem­bra 1989.  Akcia bude finan­co­va­ná  cez dar­cov, s kto­rý­mi sa uro­bí ofi­ciál­na daro­va­cia zmlu­va. Orga­ni­zá­to­rom bude Občian­ske zdru­že­nie Hlbi­ny.

Mož­nosť pri­hlá­siť sa do šir­šie­ho výbe­ru je v ter­mí­ne do 12:00 dňa 28.2.2014, a to mai­lom na office@svu.sk, ale­bo písom­ne na adre­su Slo­ven­ská výtvar­ná únia, Dosto­jev­ské­ho rad 2, 811 09  Bra­ti­sla­va.
Auto­ri vyzva­ní orga­ni­zá­to­rom súťa­že k účas­ti dosta­nú pod­rob­né pod­mien­ky súťa­že do pred­po­kla­da­né­ho začiat­ku súťa­že – do 10.3.2014.