Dovo­ľu­je­me si Vám dať do pozor­nos­ti infor­má­ciu o vyhlá­se­ní súťa­že v Úrad­nom vest­ní­ku EU na Pamät­ník Bjornst­jer­ne Bjorn­so­na v Koši­ciach

pod­mien­ky súťa­že a verej­né­ho obsta­rá­va­nia náj­de­te na lin­ku:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:28103–2017:TEXT:SK:HTML

 

Súťaž­né pod­mien­ky sú zve­rej­ne­né na pro­fi­le verej­né­ho obsta­rá­va­te­ľa:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/402063