Mies­to umiest­ne­nia ume­lec­ké­ho die­la:

Hlav­ná uli­ca v Trna­ve – die­lo bude umiest­ne­né na zre­kon­štru­ova­nom povr­chu v pries­to­re pred objek­tom Rad­ni­ce v osi komu­ni­ká­cie /presné umiest­ne­nie je vyzna­če­né v prí­lo­he toh­to vyhlá­se­nia súťaže/.

Roz­sah zákaz­ky:
Pred­me­tom súťa­že je vytvo­re­nie sochár­sko-archi­tek­to­nic­ké­ho návrhu die­la a násled­ne v prí­pa­de víťaz­né­ho návrhu jeho samot­ná rea­li­zá­cia. Rea­li­zá­cia die­la bude spo­čí­vať vo vytvo­re­ní mode­lu, jeho odlia­tí do bron­zu a vytvo­re­ní pod­stav­ca. Súčas­ťou rea­li­zá­cie die­la je aj jeho osa­de­nie (všet­ky potreb­né sta­veb­né prá­ce) na mies­to urče­nia.

Popis stvár­ne­nia die­la a tech­nic­ké požia­dav­ky:
Návrh musí rešpek­to­vať pries­to­ro­vé danos­ti tej­to loka­li­ty. Mate­riál samot­né­ho mode­lu bude bronz.

Mate­riál pod­stav­ca bude betón oblo­že­ný prí­rod­ný­mi veľ­kop­loš­ný­mi kamen­ný­mi plat­ňa­mi. Výš­ka mode­lu vrá­ta­ne pod­stav­ca bude cca 75 — 80 cm. Mier­ka mode­lu sa sta­no­vu­je na 1 : 750, čo pred­sta­vu­je roz­me­ry samot­né­ho mode­lo­va­né­ho úze­mia 130 x 112 cm. Plas­tic­ky mode­lo­va­né bude len mest­ské opev­ne­nie a objek­ty vo vnút­ri hra­dob­né­ho sys­té­mu. Oko­lo tak­to vyme­dze­nej bron­zo­vej plo­chy je potreb­né pri­dať lem z toho isté­ho mate­riá­lu – bron­zu. Celý bron­zo­vý model aj s lemom bude nalo­že­ný na pod­sta­vec a vytvo­rí sa tak hmo­ta s cel­ko­vý­mi pôdo­rys­ný­mi roz­mer­mi cca 160 x 142 cm. Také­to roz­me­ry budú zod­po­ve­dať mier­ke dané­ho pries­to­ru. Spod­nú časť pod­stav­ca bude vhod­né kvô­li oko­pá­va­niu ako aj samot­né­mu prí­stu­pu k mode­lu rie­šiť odsa­de­ním dovnút­ra.

V rám­ci bron­zo­vé­ho lemu musí byť rie­še­né :
A. Popis jed­not­li­vých význam­ných his­to­ric­kých budov v slo­ven­či­ne, anglič­ti­ne a pís­me pre nevi­dia­cich a sla­bo­zra­kých
Počet a kon­krét­ny popis objek­tov v slo­ven­skom a anglic­kom jazy­ku k jed­not­li­vým objek­tom je zrej­mý z gra­fic­kej prí­lo­hy tej­to výzvy – orien­tač­nej mapy his­to­ric­ké­ho jad­ra Trna­vy s vyzna­če­ním 27 význam­ných objek­tov (z toho 2 objek­ty sú mimo mest­ské­ho opev­ne­nia). Je potreb­né rea­li­zo­vať len názov objek­tu. Jed­not­li­vé objek­ty budú na leme očís­lo­va­né a popí­sa­né s tým, že pri kon­krét­nom objek­te na mode­li bude zhod­né čís­lo a tomu pri­slú­cha­jú­ci sym­bol pre nevi­dia­cich a sla­bo­zra­kých. Okrem toho bude potreb­né vyzna­čiť na mode­li aj mies­to kde sa nachá­dza samot­né sta­no­viš­te mode­lu. Vyzna­če­né význam­né objek­ty je potreb­né odlí­šiť detai­lom spra­co­va­nia (naz­na­če­nie výraz­ných tek­to­nic­kých prv­kov, otvo­rov a fareb­nos­ťou ich hmo­ty).
B. Sever­ka
C. Vyzna­če­nie merít­ka mode­lu v gra­fi­ke a aj pís­mom
D. Nápis „His­to­ric­ké jad­ro mes­ta Trna­vy“ pre nevi­dia­cich a sla­bo­zra­kých
Na pod­stav­ci bude umiest­ne­ný:
1. Nápis „His­to­ric­ké jad­ro mes­ta Trna­vy“ v slo­ven­či­ne a anglič­ti­ne.
2. Veľ­ký erb mes­ta z bron­zu
3. Pečať mes­ta z bron­zu
— Koneč­né die­lo osa­de­né na Hlav­nej uli­ci v Trna­ve musí spĺňať v maxi­mál­nej mie­re také pod­mien­ky ako odol­nosť voči kli­ma­tic­kým pod­mien­kam a che­mic­kým vply­vom údrž­by, odol­nosť pro­ti van­da­liz­mu a krá­de­ži, musí byť vyro­be­né pod­ľa tech­no­lo­gic­kých postu­pov s kto­rý­mi má uchá­dzač skú­se­nos­ti a tie­to potvr­dí svo­ji­mi refe­ren­cia­mi pod­ľa bodu č. 7 tých­to pod­kla­dov k súťa­ži.
— Osa­de­nie, kot­ve­nie: v mies­te osa­de­nia die­la budú odstrá­ne­né všet­ky vrstvy a to prí­rod­ná dlaž­ba hr. 80 mm, vrstva drve­né­ho kame­ni­va hr. cca 30 mm, cemen­tom stme­le­ná zmes hr.150 mm a drve­ný betón s kame­ni­vom hr. cca 200 — 270 mm, vytvo­rí sa vlast­ný základ až do únos­ných vrs­tiev pod­lo­žia spo­lu s rozná­ša­cou betó­no­vou doskou, na kto­rú sa osa­dí samot­ný pod­sta­vec spo­lu s bron­zo­vou čas­ťou mode­lu. Odstrá­ne­ná dlaž­ba sa potom dolo­ží nas­päť až k pod­stav­cu die­la.
Návrh kon­štruk­cie celé­ho ume­lec­ké­ho die­la a rea­li­zač­né prá­ce v súvis­los­ti s osa­de­ním je potreb­né zabez­pe­čiť v spo­lu­prá­ci s opráv­ne­ným pro­jek­tan­tom. To zna­me­ná, že budú pod­ľa kon­krét­ne­ho sta­veb­no — kon­štrukč­né­ho návrhu v réžii auto­ra die­la.

 

Všet­ky potreb­né pod­kla­dy poskyt­ne­me na vyžia­da­nie e‑mailom.