SÚŤAŽNÉ  PODMIENKY

 1. NÁZOV SÚŤAŽE: Pamät­ník demok­ra­tic­kej revo­lú­cie v novem­bri 1989
 2. ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE SÚŤAŽE

2.1 Vyhla­so­va­teľ: Ini­cia­tí­va za Pamät­ník demok­ra­tic­kej revo­lú­cie 1989

 

2.2 Šta­tu­tár  ini­cia­tí­vy

Ján Budaj

tel.: 0905 400 690

e‑mail: jan.budaj@Bratislava.sk

 

2.3. Sek­re­tár súťa­že

Kata­rí­na Michal­ko­vá

Tel.: 0903 985 901

e‑mail: michalkova@bratislava.sk

 

2.4 Ove­re­nie súťaž­ných pod­mie­nok

Súťaž­né pod­mien­ky spra­co­val akad. mal. Pavol Kráľ na zákla­de kon­cep­cie Ing. arch. Bea­ty Polo­mo­vej a boli ove­re­né dvo­mi člen­mi súťaž­nej poro­ty: pro­fe­so­rom  Joze­fom  Jan­ko­vi­čom a Mgr. Mári­ou Fil­ko­vou.

 1. PREDMET A ÚČEL SÚŤAŽE

3.1 Pred­me­tom  súťa­že  je výtvar­ný návrh pamät­ní­ka v urče­nej loka­li­te Námes­tia slo­bo­dy v Bra­ti­sla­ve, kto­rú urči­lo MsZ Bra­ti­sla­vy na svo­jom zasa­da­ní v máji 2014.

 

3.2 Úče­lom súťa­že je :

 • pod­nie­tiť tvor­bu výtvar­ných návrhov pamät­ní­ka,
 • pri­pra­viť pri prí­le­ži­tos­ti 25. výro­čia Než­nej revo­lú­cie verej­nú pre­zen­tá­ciu  oce­ne­ných návrhov, ku kto­rej sa bude môcť vyjad­riť verej­nosť,
 • pod­nie­tiť  k  téme šir­šiu verej­nú dis­ku­siu,
 • vytvo­riť pred­po­kla­dy pre roz­hod­nu­tie o defi­ni­tív­nom stvár­ne­ní pamät­ní­ka Než­nej revo­lú­cie na Námes­tí slo­bo­dy.
 1. DRUH SÚŤAŽE

Súťaž sa vyhla­su­je ako verej­ná, ide­ová výtvar­ná súťaž.

 1. ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE

5.1 Pod­mien­ky účas­ti v súťa­ži

Súťa­že sa môžu zúčast­niť auto­ri samos­tat­ne, ale­bo ako autor­ské kolek­tí­vy.

 

5.2 Oso­by vylú­če­né z účas­ti v súťa­ži

Z účas­ti v súťa­ži sú vylú­če­né oso­by, kto­ré:

5.2.1 sa bez­pro­stred­ne zúčast­ni­li na vypra­co­va­ní súťaž­ných pod­mie­nok a na vyhlá­se­ní súťa­že. Toto obme­dze­nie sa nevzťa­hu­je na oso­bu, kto­rá vypra­co­va­la ale­bo sa podie­ľa­la na vypra­co­va­ní  doku­men­tov, kto­ré môžu slú­žiť ako pod­klad ale­bo pomôc­ka pri spra­co­va­ní súťaž­né­ho návrhu,

5.2.2 sú člen­mi ale­bo náh­rad­ník­mi súťaž­nej poro­ty, ale­bo ove­ro­va­teľ­mi súťaž­ných pod­mie­nok a súťaž­ných návrhov, expert­mi  pri­zva­ný­mi súťaž­nou poro­tou ale­bo pomoc­ný­mi orgán­mi súťaž­nej poro­ty.

 1.  VYHLÁSENIE SÚŤAŽE, SPRÍSTUPNENIE PODMIENOK

6.1 Vyhlá­se­nie súťa­že

Uzá­vier­ka súťa­že sa vyhla­su­je ku dňu  17.10. 2014.

 

6.2 Sprí­stup­ne­nie súťaž­ných pod­mie­nok, pod­kla­dov a pomô­cok

Súťaž­né pod­mien­ky a pod­kla­dy si môžu súťa­žia­ci nájsť na strán­ke mes­ta Bra­ti­sla­vy, môžu si ich pre­vziať osob­ne od šta­tu­tá­ra ini­cia­tí­vy, ale­bo od sek­re­tá­ra súťa­že. Záu­jem­co­via môžu o pod­mien­ky a pod­kla­dy požia­dať aj mai­lo­vou poštou so spät­ným potvr­de­ním.

Jazyk súťa­že je slo­ven­ský.

 

6.3 Vyhlá­se­nie výsled­kov súťa­že a zve­rej­ne­nie návrhov

O výsled­koch súťa­že bude kaž­dý účast­ník upo­ve­do­me­ný lis­tom. Záro­veň vypi­so­va­teľ zve­rej­ní výsled­ky vo vybra­nom verej­nom médiu.

 

6.4 Zápis­ni­ca o prie­be­hu súťa­že

Zápis­ni­cu zo zasa­da­ní poro­ty bude vypra­co­vá­vať sek­re­tár súťa­že. Správ­nosť zápis­ni­ce ove­ru­je svo­jim pod­pi­som pred­se­da poro­ty. Zápis­ni­cu z hod­no­tia­ce­ho zasad­nu­tia poro­ty pod­pi­su­jú všet­ci čle­no­via poro­ty. Ak nie­kto­rý člen poro­ty odmiet­ne pod­pí­sať zápis­ni­cu, uve­die sa dôvod odmiet­nu­tia v zápis­ni­ci. Do zápis­ni­ce majú prá­vo zazna­me­nať svoj názor aj exper­ti poro­ty, pokiaľ ich poro­ta pri­zve.

Prí­lo­ha­mi zápis­ni­ce z úvod­né­ho zasad­nu­tia poro­ty sú čest­né vyhlá­se­nia jed­not­li­vých čle­nov poro­ty a náh­rad­ní­kov o tom, že člen poro­ty nie je účast­ní­kom súťa­že, rov­na­ko ani jemu blíz­ke oso­by, ale­bo jeho zamest­na­nec, spo­loč­ník ale­bo spo­lu­pra­cov­ník. Prí­lo­hou zápis­ni­ce je pre­zenč­ná lis­ti­ny poro­ty z kaž­dé­ho dňa jej roko­va­nia.

 1.   SÚŤAŽNÉ PODKLADY

7.1  Súťaž­né pod­mien­ky – tex­to­vá časť a lib­re­to

7.2  Rie­še­né úze­mie – mapa s popi­som a náz­va­mi ulíc

 1.  POŽIADAVKY NA  NÁVRH

8.1  Pamät­ník je potreb­né umiest­niť do vyme­dze­né­ho rie­še­né­ho úze­mia.

8.2  Oča­ká­va­me, že okrem samot­né­ho die­la autor navrh­ne aj väz­bu na exis­tu­jú­ce pro­stre­die, resp. zme­ny pro­stre­dia.

8.3 Mate­riál pamät­ní­ka by mal rešpek­to­vať náro­ky na trvác­nosť  a  odol­nosť pro­ti pove­ter­nost­ným vply­vom ako aj voči van­da­liz­mu.

8.4  Na pamät­ní­ku je tre­ba počí­tať s umiest­ne­ním tex­tu, resp. dosky s tex­tom. Jeho zne­nie bude vecou súťaž­ných návrhov, ale­bo bude urče­né po vyhod­no­te­ní  súťa­že.

 1.  POŽADOVANÝ  OBSAH  SÚŤAŽNÉHO NÁVRHU

9.1  Sprie­vod­ná sprá­va, for­mát  A4: Odô­vod­ne­nie idey a výtvar­né­ho rie­še­nia pamät­ní­ka. Popí­sať pou­ži­tý mate­riál, pred­po­kla­da­né náro­ky na rea­li­zá­ciu (hor­né die­lo, spod­ná stav­ba),  rie­še­nie oko­lia a die­lom vyvo­la­né úpra­vy teré­nu, prí­pad­ne zele­ne.

9.2  Situ­ač­né umiest­ne­nie na rie­še­nom pozem­ku v M 1 : 200. Vyzna­čiť  loka­li­zá­ciu die­la a navrho­va­nej úpra­vy oko­lia ako jeho dopl­n­ku.

9.3  Pôdo­rys pamät­ní­ka s tes­nou náväz­nos­ťou na oko­lie v M 1 : 10.

9.4  Tri vizu­ali­zá­cie  ale­bo kolá­že  zakom­po­no­va­nia pamät­ní­ka s reál­nym poza­dím z vybra­né­ho reál­ne­ho sta­no­vis­ka. Mož­no pou­žiť doda­nú foto­do­ku­men­tá­ciu ale­bo vlast­nú foto­do­ku­men­tá­ciu.

9.5  Ide­ový fyzic­ký model vlast­né­ho pamät­ní­ka v M 1 : 10. Odpo­rú­ča sa tiež vytvo­re­nie  mode­lu, kto­rý by sa dal vlo­žiť do mode­lu námes­tia (pod­rob­nos­ti pre záu­jem­cov  poskyt­ne sek­re­tár súťa­že)

9.6  Prí­pust­né sú aj iné zobra­ze­nia (v elek­tro­nic­kej podo­be, ale­bo vo vyho­to­ve­ní ako model) pod­ľa uvá­že­nia auto­ra.

 1.  POŽADOVANÁ  ÚPRAVA  SÚŤAŽNÉHO  NÁVRHU

Návrh môže byť gra­fic­ky spra­co­va­ný ľubo­voľ­nou, pre poro­tu zro­zu­mi­teľ­nou tech­ni­kou. Bude odo­vzda­ný na max. troch pane­loch for­má­tu 70 x 100 cm. Na kaž­dom pane­li bude pri hor­nom pra­vom okra­ji vyzna­če­ný prázd­ny štvo­r­ec 3 x 3 cm. Pane­ly je potreb­né odo­vzdať zaba­le­né.

Model môže byť spra­co­va­ný ľubo­voľ­nou zro­zu­mi­teľ­nou tech­ni­kou, tak­tiež na vidi­teľ­nom mies­te vyzna­čiť prázd­ny štvo­r­ec 3 x 3 cm. Model tre­ba odo­vzdať zaba­le­ný.

Sprie­vod­nú sprá­vu odo­vzdať samos­tat­ne – na zop­nu­tých for­má­toch A4 s čís­lo­va­ním strán, zaba­le­né v obál­ke resp.  oba­le  for­má­tu A4. Do tej­to obál­ky vlo­žia súťa­žia­ci malú zale­pe­nú obál­ku s náz­vom „ AUTOR“.  Do nej sa vlo­ží list s mena­mi auto­rov návrhu, ich kon­tak­ty — tele­fón, doru­čo­va­ciu adre­su a per­cen­tu­ál­ne roz­de­le­nie ceny u kolek­tí­vov.

Žiad­na súčasť odo­vzda­né­ho návrhu nebu­de ozna­če­ná menom auto­ra, ani žiad­nou iden­ti­fi­kač­nou znač­kou auto­ra, res­pek­tí­ve auto­rov.

 1.  KRITÉRIÁ  HODNOTENIA

Šty­ri základ­né kri­té­riá hod­no­te­nia návrhov (bez urče­nia pora­dia):

 • vysti­hnu­tie idey,
 • výtvar­ná kva­li­ta návrhu pamät­ní­ka,
 • kva­li­ta urba­nis­tic­ko-archi­tek­to­nic­ké­ho umiest­ne­nia, zakom­po­no­va­nie do dané­ho pries­to­ru,  hmo­to­vá kom­po­zí­cia, vidi­teľ­nosť,
 • trva­lá udr­ža­teľ­nosť  rea­li­zo­va­né­ho vzhľa­du die­la.
 1.  POROTA

13.1  Čle­no­via poro­ty a pred­se­da (abe­ced­né pora­die)

Pred­se­da poro­ty:

Jozef Jan­ko­vič, pro­fe­sor, účast­ník uda­los­tí v novem­bri 89

Čle­no­via :

Mária Báto­ro­vá, lite­rár­na teore­tič­ka, člen­ka komi­sie mes­ta Bra­ti­sla­vy pre pom­ní­ky a verej­né prie­s­trans­tvá

Eugen Gindl, novi­nár a dra­ma­tik, účast­ník uda­los­tí v novem­bri 89

Kurt Gebau­er, pro­fe­sor, VŠUP Pra­ha

Peter Gero, archi­tekt, porad­ca pri­má­to­ra Bra­ti­sla­vy pre archi­tek­tú­ru

Pet­ra Haná­ko­vá, teore­tič­ka ume­nia, SNG

Mária Fil­ko­vá, Mgr. his­to­rič­ka, účast­níč­ka  uda­los­tí v novem­bri 89

Mira Kera­to­vá, teore­tič­ka ume­nia, Stre­do­slo­ven­ská galé­ria Ban­ská Bys­tri­ca

Inge Kon­rad, archi­tekt­ka, hlav­ná archi­tekt­ka Bra­ti­sla­vy

Pavol Kráľ, výtvar­ník, pred­se­da Slo­ven­skej výtvar­nej únie

Rudo Siko­ra, pro­fe­sor, účast­ník  uda­los­tí v novem­bri 89

 

13.2  Roko­va­nie a hla­so­va­nie poro­ty

Roko­va­nie zvo­lá­va pred­se­da poro­ty pro­stred­níc­tvom sek­re­tá­ra súťa­že.

Na kaž­dé roko­va­nie  poro­ty musia byť pozva­ní  všet­ci jej čle­no­via. Pozván­ky bude doru­čo­vať sek­re­tár súťa­že  a to spô­so­bom, kto­rý určí kaž­dý člen poro­ty oso­bit­ne.

Riad­ne roko­va­nie poro­ty sa čle­nom poro­ty ozná­mi naj­me­nej 14 dní vopred. Na roko­va­ní poro­ty mož­no určiť ďal­ší ter­mín roko­va­nia, o čom musia byť infor­mo­va­ní všet­ci čle­no­via poro­ty naj­me­nej týž­deň vopred.

Mimo­riad­ne roko­va­nie poro­ty sa usku­toč­ní iba v odô­vod­ne­ných prí­pa­doch a musí byť ozná­me­né všet­kým čle­nom poro­ty naj­me­nej 2 dni vopred.

Poro­ta pri­jí­ma roz­hod­nu­tia jed­no­du­chou väč­ši­nou hla­sov svo­jich čle­nov. Člen poro­ty má prá­vo do zápis­ni­ce uviesť o hla­so­va­ní svoj názor, ak je odliš­ný od názo­ru väč­ši­ny.

Poro­ta môže na svo­je roko­va­nie pozvať exper­tov, o čom sa roz­ho­du­je väč­ši­nou hla­sov. Pri­zva­ný expert nehla­su­je.

 

13.3  Úlo­hy poro­ty

 1. a)    kon­tro­lo­vať dodr­žia­va­nie súťaž­ných pod­mie­nok,
 2. b)    po ukon­če­ní uzá­vier­ky skon­tro­lo­vať úpl­nosť pred­lo­že­ných návrhov pod­ľa súťaž­ných pod­mie­nok,
 3. c)    vylú­čiť návrhy pred­lo­že­né po leho­te ale­bo poda­né na neprís­luš­nom mies­te a návrhy, pri kto­rých bola poru­še­ná ano­ny­mi­ta, ale­bo kto­ré inak nevy­ho­ve­li požia­dav­kám pod­ľa súťaž­ných pod­mie­nok,
 4. d)    vyhod­no­tiť pred­lo­že­né návrhy pod­ľa kri­té­rií urče­ných v súťaž­ných pod­mien­kach,
 5. e)    zosta­viť pora­die pred­lo­že­ných návrhov pod­ľa kri­té­rií urče­ných v súťaž­ných pod­mien­kach,
 6. f)    roz­hod­núť o ude­le­ní 3 cien a 4 odmien  pod­ľa súťaž­ných pod­mie­nok,
 7. g)    vyho­to­viť zápis­ni­cu o prie­be­hu roko­va­nia poro­ty,
 8. h)    vyho­to­viť vyhla­so­va­te­ľo­vi súťa­že odpo­rú­ča­nie po ukon­če­ní  súťa­že – vzhľa­dom na počet a kva­li­tu návrhov — s koneč­ným cie­ľom zre­a­li­zo­vať pamät­ník.

Zápis­ni­cu o zasad­nu­tí poro­ty, na kto­rom sa roz­hod­lo o pora­dí návrhov a o roz­de­le­ní cien a odmien, pod­pí­šu všet­ci prí­tom­ní čle­no­via poro­ty. Ori­gi­nál  zápis­ni­ce sa doru­čí vyhla­so­va­te­ľo­vi.

 1. CENY, ODMENY A NÁHRADY

14.1 Ceny

Na ceny urču­je vyhla­so­va­teľ sumu 5 000 eur (slo­vom päť tisíc eur). Návrh roz­de­le­nia:

 1. cena – 2 500 eur     (slo­vom dve­ti­síc­päť­sto eur)
 2. cena – 1 500 eur     (slo­vom tisíc­päť­sto eur)
 3. cena – 1 000 eur     (slo­vom tisíc eur)

Poro­ta ude­lí aj šty­ri čest­né odme­ny. Všet­ky oce­ne­né prá­ce budú sprí­stup­ne­né verej­nos­ti s ponu­kou na vyjad­re­nie.

 

14.2 Vypla­te­nie cien

Ceny sa vyhla­so­va­teľ zavä­zu­je vypla­tiť v leho­te do 4 týž­dňov od vyhlá­se­nia výsled­kov, a to  pou­ká­za­ním na ban­ko­vý účet auto­rov, v prí­pa­de autor­ských kolek­tí­vov pod­ľa pome­ru uve­de­né­ho súťa­žia­ci­mi v obál­ke „Autor“.

Ceny uve­de­né v bode 14.1 sú pred zda­ne­ním. Za zda­ne­nie zod­po­ve­dá pri­jí­ma­teľ ceny.

 

14.3 Pod­mien­ky pre prí­pad­né roz­hod­nu­tie o inom roz­de­le­ní cien a odmien, prí­pad­ne neude­le­nie nie­kto­rých cien a odmien

Súťaž­ná poro­ta môže roz­hod­núť – s ohľa­dom na počet a kva­li­tu pred­lo­že­ných návrhov – o inom roz­de­le­ní ale­bo neude­le­ní cien a odmien. Toto svo­je roz­hod­nu­tie musí poro­ta zdô­vod­niť do zápis­ni­ce o prie­be­hu súťa­že.

Roz­hod­nu­tia súťaž­nej poro­ty nemô­žu pre­siah­nuť cel­ko­vú výš­ku cien, kto­rá je sta­no­ve­ná v bode 14.1 tých­to súťaž­ných pod­mie­nok, tzn. 5 000 eur.

 1. ZÁKLADNÉ  TERMÍNY  SÚŤAŽE

15.1 Dátum vyhlá­se­nia súťa­že

 1. júl 2014

 

15.2 Ter­mín  a mies­to odo­vzda­nia súťaž­ných návrhov 

Ter­mín odo­vzda­nia sa sta­no­vu­je naj­ne­skôr do 14:00 dňa 17.októbra 2014.

Súťaž­né návrhy sa odo­vzdá­va­jú sek­re­tá­ro­vi súťa­že.

 

15.5 Dátum hod­no­tia­ce­ho zasad­nu­tia súťaž­nej poro­ty

Dátum zasa­da­nia súťaž­nej poro­ty k hod­no­te­niu súťaž­ných návrhov doru­če­ných ku dňu 17.10.2014 je naj­ne­skôr do ter­mí­nu 1.11. 2014. Ďal­šie roko­va­nia si sta­no­ví poro­ta doho­dou, resp. hla­so­va­ním na svo­jom prvom roko­va­ní.

 1. ZÁVÄZNOSŤ  VÝSLEDKOV  SÚŤAŽE

Roz­hod­nu­tie poro­ty je záväz­né pre vyhla­so­va­te­ľa, účast­ní­kov a čle­nov poro­ty.

Vyhla­so­va­teľ si vyhra­dzu­je prá­vo roz­hod­núť po roz­hod­nu­tí poro­ty o ďal­šom postu­pe, napr. aj o uspo­ria­da­ní užšie­ho 2.kola súťa­že, kto­ré umož­ní po dopra­co­va­ní návrhov, dorie­še­ní otá­zok spo­je­ných s rea­li­zá­ci­ou pamät­ní­ka a cel­ko­vým finanč­ným roz­poč­tom určiť koneč­né­ho víťa­za súťa­že.

Autor návrhu vybra­né­ho na rea­li­zá­ciu sa zavä­zu­je dopra­co­vať návrh die­la do poža­do­va­nej doku­men­tá­cie, aká bude potreb­ná na úrad­né kona­nia spo­je­né s umiest­ne­ním a rea­li­zá­ci­ou die­la.

 1. AKCEPTOVANIE  SÚŤAŽNÝCH  PODMIENOK

17.1 Súhlas súťa­žia­cich s pod­mien­ka­mi súťa­že

Aktom odo­vzda­nia súťaž­ných návrhov vyslo­vu­jú súťa­žia­ci súhlas so všet­ký­mi pod­mien­ka­mi súťa­že ako­by zmlu­vy a berú na vedo­mie roz­hod­nu­tia súťaž­nej poro­ty, vyko­na­ný­mi v súla­de s tými­to pod­mien­ka­mi súťa­že.

 1. AUTORSKÉ  PRÁVA  A  ZVEREJNENIE  SÚŤAŽNÝCH  NÁVRHOV

18.1 Autor­ské prá­va súťa­žia­cich

Auto­ri súťaž­ných návrhov môžu svo­je súťaž­né návrhy pub­li­ko­vať a môžu ich opäť využiť v inom prí­pa­de.

 

18.2 Súhlas s pou­ži­tím autor­ské­ho die­la pre úče­ly tej­to súťa­že

Oce­ne­né návrhy sa stá­va­jú vlast­níc­tvom vyhla­so­va­te­ľa súťa­že. S vlast­níc­tvom návrhu nepre­chá­dza na vyhla­so­va­te­ľa autor­ské prá­vo. Auto­ri, kto­rí akcep­to­va­li tie­to Súťaž­né pod­mien­ky  a prá­vo­plat­ne sa zúčast­ni­li súťa­že usku­toč­ne­nej pod­ľa Súťaž­ných  pod­mie­nok pre­ja­vu­jú súhlas s pou­ži­tím  ich autor­ské­ho die­la pre úče­ly tej­to súťa­že a pre verej­nú pre­zen­tá­ciu výsled­kov súťa­že tými spô­sob­mi, pre aké sa roz­hod­ne  vyhla­so­va­teľ.

Pou­ži­tie autor­ské­ho die­la pre iné úče­ly, ako boli uve­de­né v tých­to Súťaž­ných pod­mien­kach, je via­za­né na výslov­ný súhlas auto­rov.

 

18.3 Súhlas súťa­žia­cich s vysta­ve­ním a zve­rej­ne­ním súťaž­ných návrhov

Odo­vzda­ním súťaž­ných návrhov vyslo­vu­jú súťa­žia­ci súhlas s bez­plat­nou repro­duk­ci­ou, zve­rej­ne­ním a vysta­ve­ním svo­jich súťaž­ných návrhov v rám­ci pro­pa­gá­cie súťa­že a jej výsled­kov. Súťa­žia­ci, kto­rí si pra­jú, aby boli výsled­ky zve­rej­ne­né a návrhy vysta­ve­né bez uda­nia auto­ra, uve­dú túto sku­toč­nosť výslov­ne samos­tat­ným pre­hlá­se­ním pri­lo­že­ným do obál­ky „AUTOR“.