Váže­né kole­gy­ne a kole­go­via,

zve­rej­ňu­je­me pra­cov­ný mate­riál, kto­rý je výsled­kom roč­nej medzi­ná­rod­nej dis­ku­sie k Šta­tú­tu umel­ca, a to v dvoch ver­ziách:

1/ v anglic­kej ver­zii, v podo­be, v akej som ana­lý­zu pre­zen­to­val na podu­ja­tí IAA Euro­pe (4.–5. októ­ber 2013, Medzi­ná­rod­ná kon­fe­ren­cia Free Art in a Free Euro­pe? a Ple­nár­ne zhro­maž­de­nie IAA Euro­pe) v Oslo,

2/ v slo­ven­skej ver­zii (dokon­če­nej 6.novembra 2013).

Obi­dve ver­zie (anglic­ká v roz­sa­hu 77 strán, ako i roz­ší­re­ná slo­ven­ská v roz­sa­hu 88 strán) sú otvo­re­né, počí­ta­me s ich dopl­ne­ním o infor­má­cie aj z ďal­ších kra­jín (zatiaľ sa zapo­ji­lo 21 kra­jín zo 4 kon­ti­nen­tov, ohlá­si­la sa už aj 22. kra­ji­na — Rumun­sko). Na medzi­ná­rod­nej úrov­ni bude šta­tút umel­ca témou kon­fe­ren­cie, kto­rá by sa mala konať pod hla­vič­kou IAA Euro­pe budú­ci rok na jeseň v Jeru­za­le­me, ako bolo pred­bež­ne schvá­le­né v Oslo.

Na domá­cej pôde má byť ten­to mate­riál kon­štruk­tív­nym prís­pev­kom, kto­rý by mohol napo­môcť pre­sa­de­niu šta­tú­tu umel­ca do reál­ne­ho živo­ta. Reak­cie, názo­ry a vec­né pri­po­mien­ky sú víta­né (office@svu.sk).
S pozdra­vom

akad. mal. Pavol Kráľ,
pred­se­da Slo­ven­skej výtvar­nej únie
pre­zi­dent IAA Euro­pe