Za zásad­ný prob­lém však pova­žu­je­me, že pokus o výtvar­né či sochár­ske dotvo­re­nie tak význam­né­ho mies­ta, ako je Bra­ti­slav­ský hrad, pre­bie­ha bez súťa­že.

Nepo­chy­bu­je­me o tom, že máme dosť teore­ti­kov, archi­tek­tov i výtvar­ní­kov, schop­ných podie­ľať sa na kom­plex­nom rie­še­ní od kon­cep­cie a návrhu až po rea­li­zá­ciu. Pri­pra­viť varian­ty, kto­ré by rozp­rú­di­li odbor­nú dis­ku­siu, zväč­ši­li šan­cu nájsť opti­mál­ne rie­še­nie. Prí­le­ži­tosť však nedos­ta­li.

Verej­nosť — i odbor­ná — sa dozve­de­la o príp­ra­ve rea­li­zá­cie pamät­ní­ka pro­stred­níc­tvom let­mé­ho zábe­ru na model sochy v tele­víz­nom vysie­la­ní…

Je sym­pa­tic­ké, že sa na sochu našli a nachá­dza­jú penia­ze zo súkrom­ných zdro­jov, že by jej rea­li­zá­cia zrej­me nema­la zaťa­žiť verej­né finan­cie. Nemys­lí­me si však, že to je  dosta­toč­ný dôvod na obí­de­nie odbor­nej verej­nos­ti, obzvlášť, ak má socha stáť na tak význam­nom verej­nom prie­s­trans­tve. Jeden model jed­né­ho sochá­ra je na výber dob­ré­ho rie­še­nia žalost­ne málo!

Cie­ľom snáď nie je posta­viť pamät­ník na jed­nu či dve sezó­ny, dlho­do­bo pre­to ovplyv­ní daný pries­tor. Iný archi­tekt, iný sochár — aj keby to bol sám Miche­lan­ge­lo Buona­rot­ti — už dlhé roky na tom­to mies­te prí­le­ži­tosť nedos­ta­ne.

Počul som už hod­ne názo­rov na ten­to pom­ník z radov archi­tek­tov i výtvar­ní­kov. S pozi­tív­nou reak­ci­ou som sa však z ich stra­ny ešte nestre­tol.

(Vyjad­re­nie pred­se­du Slo­ven­skej výtvar­nej únie akad.mal. Pav­la Krá­ľa zo dňa 13.apríla 2010, kto­ré­ho pod­stat­ná časť bola uve­rej­ne­ná v člán­ku Zuza­ny Uli­čian­skej: Svä­top­luk na Hrad!, SME, 15.5.2010.)