Kul­tú­ra

Vlá­da istôt pre obča­nov pova­žu­je kul­tú­ru za vnú­tor­ný základ spo­loč­nos­ti, kto­rý ju urču­je hod­no­to­vo a spo­lu­vyt­vá­ra jej jedi­neč­nú národ­nú, národ­nost­nú, či miest­nu iden­ti­tu. Kul­tú­ra má schop­nosť huma­ni­zo­vať, kul­ti­vo­vať a este­ti­zo­vať život, roz­ví­jať v ľuďoch tvo­ri­vosť a ori­gi­na­li­tu. Je tiež dôle­ži­tou súčas­ťou výchov­né­ho a vzde­lá­va­cie­ho pro­ce­su a voľ­no-časo­vých akti­vít oby­va­teľ­stva, posil­ňu­je spo­lo­čen­skú súdr­ž­nosť. Kul­tú­ra má aj neza­ned­ba­teľ­ný poten­ciál pris­pie­vať k eko­no­mic­ké­mu a sociál­ne­mu roz­vo­ju spo­loč­nos­ti.

Vlá­da si uve­do­mu­je dlho­do­bý verej­ný dlh voči kul­tú­re, nedo­ce­ne­nie jej význa­mu a absen­ciu sys­té­mo­vých zmien utvá­ra­jú­cich adek­vát­ne pod­mien­ky na jej roz­voj. Je potreb­ná poli­ti­ka, kto­rá kul­tú­re nie­len pri­zná spo­lo­čen­skú dôle­ži­tosť, ale jej poskyt­ne aj výraz­nej­šiu pod­po­ru. Nej­de o oblasť, na kto­rej sa dá v nasle­du­jú­cich rokoch šet­riť. Finanč­ná pod­po­ra kul­tú­ry musí však vychá­dzať z reál­nych eko­no­mic­kých mož­nos­tí štá­tu a súčas­ne byť aj schop­ná napĺňať reál­ne sta­no­ve­né cie­le, pri­ori­ty a oča­ká­va­nia kul­túr­nej obce.

Kul­tú­ra je vní­ma­ná aj ako oblasť s poten­ciá­lom pris­pieť svo­jou kre­a­ti­vi­tou k roz­vo­ju zna­lost­nej spo­loč­nos­ti, k cel­ko­vej kon­ku­ren­cie­schop­nos­ti a v koneč­nom dôsled­ku aj k sociál­ne­mu a eko­no­mic­ké­mu ras­tu Slo­ven­ska. Je integ­rá­to­rom celej slo­ven­skej spo­loč­nos­ti. Vlá­da vypra­cu­je Stra­té­giu roz­vo­ja kul­tú­ry pre roky 2013 – 2020. Jej obsah sa bude tvo­riť v širo­kom dia­ló­gu ako prog­ram celo­spo­lo­čen­sky akcep­to­va­teľ­ný a sta­ne sa zákla­dom štát­nej kul­túr­nej poli­ti­ky a postup­ných sys­té­mo­vých zmien v oblas­ti kul­tú­ry.

Vlá­da zria­di ako svoj porad­ný orgán Radu vlá­dy pre kul­tú­ru s cie­ľom posil­niť význam kul­tú­ry a potre­bu sys­te­ma­tic­ké­ho dia­ló­gu, ako aj nut­nosť koor­di­no­va­né­ho postu­pu medzi rezor­tom kul­tú­ry, iný­mi minis­ter­stva­mi a ústred­ný­mi orgán­mi štát­nej sprá­vy, zástup­ca­mi samosprá­vy a osob­nos­tí kul­túr­nej obce. Vlá­da bude dbať na to, aby sa oblasť roz­vo­ja kul­tú­ry a ume­nia zahr­nu­la do roz­vo­jo­vých stra­te­gic­kých doku­men­tov ústred­ných orgá­nov štát­nej sprá­vy, ale tiež vedec­kých a výskum­ných inšti­tú­cií s celo­štát­nou pôsob­nos­ťou.

Za dôle­ži­té bude vlá­da naďa­lej pova­žo­vať finan­co­va­nie kul­tú­ry nie­len z verej­ných zdro­jov, ale bude hľa­dať aj nové mož­nos­ti a mode­ly. Pre­trans­for­mu­je súčas­ný Gran­to­vý sys­tém minis­ter­stva kul­tú­ry na verej­nú inšti­tú­ciu, kto­rej príj­my, urče­né na pod­po­ru slo­ven­skej kul­tú­ry, budú záko­nom zabez­pe­če­né aj výnos­mi z hazard­ných hier a loté­rií.

V rám­ci spo­loč­ných výcho­dísk Slo­ven­skej repub­li­ky o finanč­nom stra­te­gic­kom rám­ci Európ­skej únie na roky 2014 – 2020  dospieť k vytvo­re­niu mini­mál­ne samos­tat­nej pri­orit­nej osi pre kul­tú­ru s jas­nou defi­ní­ci­ou prog­ra­mo­vých cie­ľov zame­ra­ných pre­dov­šet­kým na ochra­nu a obno­vu kul­túr­ne­ho dedič­stva, oso­bit­ne pamiat­ko­vé­ho fon­du.

Posta­ve­nie národ­ných kul­túr­nych inšti­tú­cií pova­žu­je vlá­da za neza­stu­pi­teľ­né, a pre­to bude pod­po­ro­vať ich ďal­ší roz­voj.

Vlá­da pova­žu­je za potreb­né zlep­šiť práv­ne a sociál­ne posta­ve­nie umel­cov a kul­túr­nych pra­cov­ní­kov v spo­loč­nos­ti, vrá­ta­ne umel­cov v slo­bod­nom povo­la­ní, reví­zi­ou poli­ti­ky odme­ňo­va­nia v rezor­te kul­tú­ry, ako aj zre­ál­ne­ním daňo­vé­ho a odvo­do­vé­ho zaťa­že­nia ume­lec­kých pra­cov­ní­kov vzhľa­dom na špe­ci­fic­kosť ich čin­nos­ti.

Vlá­da bude naďa­lej z verej­ných zdro­jov pod­po­ro­vať tvor­bu nových ume­lec­kých diel, kul­túr­nych akti­vít a ich pre­zen­tá­ciu. Oso­bit­ne sa zame­ria na pod­po­ru pôvod­nej lite­ra­tú­ry, ale aj dostup­nosť kul­tú­ry a vytvá­ra­nie pod­mie­nok na popu­la­ri­zá­ciu súčas­né­ho ume­nia.

Vlá­da zvá­ži mož­nosť pod­po­ry výtvar­nej tvor­by a súčas­ne este­ti­zá­ciu verej­ných sta­vieb pro­stred­níc­tvom zave­de­nia povin­nos­ti pou­žiť sta­no­ve­né per­cen­to z cel­ko­vých nákla­dov verej­nej stav­by na nákup ume­lec­kých diel. V dia­ló­gu s odbor­nou kul­túr­nou obcou sta­no­ví pri­ori­ty a časo­vý har­mo­no­gram vytvo­re­nia adek­vát­ne­ho inšti­tu­ci­onál­ne­ho a pries­to­ro­vé­ho záze­mia jed­not­li­vých oblas­tí výtvar­né­ho ume­nia.

Vlá­da zabez­pe­čí vytvo­re­nie vhod­né­ho orga­ni­zač­né­ho, legis­la­tív­ne­ho a finanč­né­ho rám­ca fun­go­va­nia verej­no­práv­ne­ho vysie­la­te­ľa. Štan­dar­di­zu­je jeho inšti­tu­ci­onál­nu štruk­tú­ru s ohľa­dom na jed­not­li­vé orgá­ny, ich zlo­že­nie, kre­ova­nie a kom­pe­ten­cie. Sta­bi­li­zu­je tiež zdro­je finan­co­va­nia pre­vádz­ky a vytvá­ra­nia obsa­hov verej­no­práv­ne­ho vysie­la­te­ľa v záuj­me ras­tu divác­ke­ho a poslu­cháčs­ke­ho záze­mia s oso­bit­ným dôra­zom na fun­kcie a význam verej­nej služ­by.

Pro­stred­níc­tvom Audi­ovi­zu­ál­ne­ho fon­du sa vlá­da zame­ria na roz­voj pôvod­nej audi­ovi­zu­ál­nej tvor­by ako význam­né­ho nosi­te­ľa kul­túr­nych hod­nôt, ako aj na zlep­šo­va­nie dostup­nos­ti audi­ovi­zu­ál­nych kul­túr­nych obsa­hov cez efek­tív­ny sys­tém pod­po­ry dis­tri­bú­cie slo­ven­ských diel a pro­jek­tov digi­ta­li­zá­cie kín. Bude hľa­dať ďal­šie mož­nos­ti finan­co­va­nia audi­ovi­zu­ál­nej kul­tú­ry a prie­mys­lu v kon­tex­te európ­skych tren­dov.

Vlá­da pri­pra­ví reko­di­fi­ká­ciu autor­ské­ho prá­va s cie­ľom pris­pô­so­biť práv­nu úpra­vu súčas­ným európ­skym tren­dom tvor­by, šíre­nia, pou­ží­va­nia a ochra­ny autor­ských diel, ume­lec­kých výko­nov, zvu­ko­vých zázna­mov, vysie­la­ní a data­báz. Pozor­nosť bude veno­vať pro­ce­som maso­vej digi­ta­li­zá­cie a  sprí­stup­ňo­va­niu kul­túr­ne­ho dedič­stva Slo­ven­skej repub­li­ky širo­kej verej­nos­ti, s dôra­zom na imple­men­tá­ciu európ­ske­ho prá­va.

Vlá­da bude naďa­lej vytvá­rať pod­mien­ky na záchra­nu a obno­vu kul­túr­ne­ho dedič­stva Slo­ven­skej repub­li­ky, na jeho zacho­va­nie a sys­te­ma­tic­ké sprí­stup­ňo­va­nie na kul­túr­ne, vzde­lá­va­cie a pre­zen­tač­né úče­ly, pre­dov­šet­kým pro­stred­níc­tvom pro­jek­tov digi­ta­li­zá­cie.

Vlá­da schvá­li stra­té­gie pamä­ťo­vých a fon­do­vých inšti­tú­cií na roky 2013 — 2020 s cie­ľom zabez­pe­čiť udr­ža­teľ­nosť pro­ce­su digi­ta­li­zá­cie a tiež ochra­nu a  roz­ši­ro­va­nie ich zbier­ko­vých a infor­mač­ných fon­dov. Takis­to pod­po­rí mul­ti­kul­túr­ne a komu­nit­né akti­vi­ty kniž­níc, múzeí a galé­rií.

Sta­rost­li­vos­ti o tra­dič­nú ľudo­vú kul­tú­ru, kto­rú pova­žu­je vlá­da za základ našej kul­túr­nej iden­ti­ty, bude veno­vať nále­ži­tú pozor­nosť. Tra­dič­ná ľudo­vá kul­tú­ra pris­pie­va k roz­vo­ju nepro­fe­si­onál­nych kul­túr­no-spo­lo­čen­ských akti­vít  miest, obcí a regi­ó­nov. Vlá­da vytvo­rí pod­mien­ky na uspo­ko­jo­va­nie kul­túr­nych potrieb obča­nov celé­ho Slo­ven­ska v duchu efek­tív­nej spo­lu­prá­ce štát­nej sprá­vy,  miest a regi­ó­nov a mimo­vlád­nych orga­ni­zá­cií. Dôraz bude klásť na vytvá­ra­nie udr­ža­teľ­né­ho sys­té­mu spo­lu­fi­nan­co­va­nia miest­nej a regi­onál­nej kul­tú­ry, vrá­ta­ne nepro­fe­si­onál­nych kul­túr­nych akti­vít.

Vlá­da pod­po­rí akti­vi­ty národ­nost­ných men­šín žijú­cich na úze­mí Slo­ven­ska, kto­ré význam­nou mie­rou pris­pie­va­jú k for­mo­va­niu a roz­vo­ju kul­túr­nej roz­ma­ni­tos­ti ako tra­dič­nej a neod­de­li­teľ­nej súčas­ti roz­vo­ja slo­ven­skej spo­loč­nos­ti. Pozor­nosť sústre­dí aj na kul­túr­ne potre­by mar­gi­na­li­zo­va­ných a zne­vý­hod­ne­ných sku­pín oby­va­teľ­stva v záuj­me pred­chá­dza­nia ich  kul­túr­nej a sociál­nej izo­lá­cii.

Vlá­da bude dbať o to, aby na celom úze­mí Slo­ven­skej repub­li­ky bola zabez­pe­če­ná dostup­nosť infor­má­cií v štát­nom jazy­ku vo verej­nom sty­ku. Pop­ri sta­rost­li­vos­ti o štát­ny jazyk bude chrá­niť priaz­ni­vé pod­mien­ky na pou­ží­va­nie jazy­kov národ­nost­ných men­šín v zmys­le plat­nej legis­la­tí­vy.

Vlá­da má záu­jem na stá­lom, par­tner­skom dia­ló­gu s cir­kva­mi a nábo­žen­ský­mi spo­loč­nos­ťa­mi. Pod­po­rí sta­rost­li­vosť o význam­né kul­túr­ne pamiat­ky vo vlast­níc­tve cir­kví a bude pokra­čo­vať aj v dis­ku­sii o prob­le­ma­ti­ke finan­co­va­nia cir­kví, pri­čom sa sústre­dí pre­dov­šet­kým na jej odbor­nú rovi­nu.

Vlá­da vní­ma kul­tú­ru aj ako súčasť dip­lo­ma­cie a nástroj zahra­nič­nej poli­ti­ky, kto­rým sa Slo­ven­ská repub­li­ka môže pre­zen­to­vať na medzi­ná­rod­nej aré­ne, zvy­šo­vať si pre­stíž a vytvá­rať hlb­šie medzi­štát­ne vzťa­hy. Posil­ní túto úlo­hu kul­tú­ry naj­mä pod­po­rou kva­lit­ných pro­jek­tov na medzi­ná­rod­ných fes­ti­va­loch, veľ­tr­hoch a výsta­vách súčas­né­ho ume­nia, kto­ré môžu byť impul­zom k pre­sa­dzo­va­niu hos­po­dár­skych záuj­mov Slo­ven­skej repub­li­ky a k vytvá­ra­niu jej priaz­ni­vé­ho obra­zu v zahra­ni­čí.

Vlá­da pod­po­rí kul­túr­ne pro­jek­ty ref­lek­tu­jú­ce výro­čia význam­ných medz­ní­kov z his­tó­rie Slo­ven­ska ako aj výro­čia výni­moč­ných osob­nos­tí slo­ven­ské­ho kul­túr­ne­ho a ume­lec­ké­ho živo­ta. Vytvo­rí pod­mien­ky k dôs­toj­né­mu pri­po­me­nu­tiu si 20. výro­čia pri­ja­tia Ústa­vy Slo­ven­skej repub­li­ky a vzni­ku samos­tat­né­ho štá­tu, ako aj výro­čiu prí­cho­du Cyri­la a Meto­da na naše úze­mie.