Váže­ný pán prof. Lon­gau­er a sig­na­tá­ri výzvy na zalo­že­nie slo­ven­ské­ho múzea dizaj­nu, úžit­ko­vé­ho ume­nia a archi­tek­tú­ry,

 

Dovoľ­te mi rea­go­vať na otvo­re­ný list, kto­rý ste mi adre­so­va­li minu­lý týž­deň pro­stred­níc­tvom den­ní­ka SME. Ako minis­tra kul­tú­ry ma dôraz­ne vyzý­va­te na rie­še­nie roky pre­tr­vá­va­jú­ce­ho prob­lé­mu, kto­rým je absen­cia múzea dizaj­nu, úžit­ko­vé­ho ume­nia a archi­tek­tú­ry a žia­da­te odo mňa „jas­né vyjad­re­nie ohľad­ne plá­nov, čo bude ďalej s budo­vou Hur­ba­no­vých kasár­ní a aký bude osud Domu ume­nia na námes­tí SNP v Bra­ti­sla­ve.“

 

Viem, že už mno­ho­krát v minu­los­ti pre­bie­ha­li dis­ku­sie na tému zria­de­nia múzea dizaj­nu (ume­lec­ko-prie­my­sel­né­ho múzea) a že taká­to inšti­tú­cia má svo­je dôle­ži­té mies­to v sie­ti kul­túr­nych inšti­tú­cií väč­ši­ny vyspe­lých kra­jín. Som si vedo­mý toho, naše kul­túr­ne dedič­stvo, kto­ré pat­rí aj medzi moje pri­ori­ty, to nie sú len vzác­ne kul­túr­ne pamiat­ky, arte­fak­ty sta­ré stov­ky či tisíc­ky rokov, ale­bo vzác­ne ume­lec­ké die­la, ale i pred­me­ty a nástro­je pou­ží­va­né v bež­nom živo­te ľudí našej nedáv­nej minu­los­ti, kto­ré postup­ne nado­bú­da­jú svo­ju múzej­nú hod­no­tu. Prá­ve tie­to pred­me­ty asi naj­ver­nej­šie doku­men­tu­jú kaž­do­den­ný život ľudí v danej dobe.

 

Dovoľ­te mi však záro­veň pole­mi­zo­vať s Vami pokiaľ ide o Vašu pred­sta­vu zalo­že­nia novej inšti­tú­cie zbier­ko­vé­ho typu v zria­ďo­va­teľ­skej pôsob­nos­ti minis­ter­stva kul­tú­ry. Zalo­že­nie múzea nie je len admi­ni­stra­tív­nym úko­nom, kto­rý je výluč­ne v rukách zria­ďo­va­te­ľa.  Na to, aby inšti­tú­cia zača­la riad­ne plniť fun­kcie múzea, je potreb­né spl­niť via­ce­ro pod­mie­nok, kto­ré sú defi­no­va­né záko­nom č. 206/2009 Z. z. o múze­ách a galé­riách a ochra­ne pred­me­tov kul­túr­nej hod­no­ty. V tej­to súvis­los­ti si Vám dovo­lím pri­po­me­núť, že pod­ľa mojich infor­má­cií sa pred tak­mer dvo­mi rok­mi na pôde minis­ter­stva kul­tú­ry, za prí­tom­nos­ti zástup­cov odbor­nej obce, už dis­ku­to­va­lo o reál­nej mož­nos­ti zača­tia zbier­kot­vor­nej čin­nos­ti v rám­ci exis­tu­jú­ce­ho Slo­ven­ské­ho cen­tra dizaj­nu – inšti­tú­cie pri­már­ne zame­ra­nej na výskum a doku­men­tá­ciu dizaj­nu. Slo­ven­ské cen­trum dizaj­nu malo za úlo­hu pod­rob­ne pre­ve­riť pod­mien­ky sme­ru­jú­ce k neskor­šie­mu zalo­že­niu múzea a minis­ter­stvu kul­tú­ry pred­lo­žiť kon­krét­ne návrhy vrá­ta­ne úpra­vy zria­ďo­va­cej lis­ti­ny, potre­by navý­še­nia per­so­nál­nych kapa­cít na vyko­ná­va­nie odbor­ných čin­nos­tí ako aj návrhy na nevy­hnut­né navý­še­nie finanč­ných pros­tried­kov. Obdob­ným spô­so­bom postu­po­va­li v minu­los­ti via­ce­ré inšti­tú­cie v rezor­te kul­tú­ry, naprí­klad Diva­del­ný ústav, v rám­ci kto­ré­ho od roku 2006 pôso­bí Múze­um Diva­del­né­ho ústa­vu ale­bo Ústre­die ľudo­vej ume­lec­kej výro­by. Zo stra­ny Slo­ven­ské­ho cen­tra dizaj­nu sa tak dote­raz nesta­lo. Minis­ter­stvo kul­tú­ry sa ani dnes neb­rá­ni tomu, aby Slo­ven­ské cen­trum dizaj­nu zača­lo legi­tím­ne nado­bú­dať zbier­ko­vé pred­me­ty, odbor­ne ich evi­do­va­lo, spra­vo­va­lo a využí­va­lo. Ak máme spo­loč­ný­mi sila­mi dosiah­nuť istý prog­res, ape­lu­jem i dnes na tých z Vás, kto­rí máte mož­nosť pris­pieť svo­jim odbor­ným, prak­tic­kým i ľud­ským poten­ciá­lom, aby ste boli nápo­moc­ní pri rea­li­zá­cii tých­to kro­kov v spo­lu­prá­ci s prí­sluš­ný­mi vec­ný­mi útvar­mi minis­ter­stva kul­tú­ry .

 

Pokiaľ ide o plá­ny s budo­vou Hur­ba­no­vých kasár­ní, minis­ter­stvo kul­tú­ry nikdy neta­ji­lo svo­je záme­ry. Budo­vu Hur­ba­no­vých kasár­ní zís­ka­lo v rám­ci ponu­ko­vé­ho kona­nia rezor­tu obra­ny, a to na zákla­de pro­jek­tu „Mul­ti­funkč­né kul­túr­ne cen­trum“. Ten­to pro­jekt pred­po­kla­dá jed­nak sústre­de­nie admi­ni­stra­tí­vy nie­koľ­kých inšti­tú­cií v rezor­te (pri­orit­ne inšti­tú­cií infor­mač­no-doku­men­tač­né­ho cha­rak­te­ru pre jed­not­li­vé oblas­ti ume­nia), avšak počí­ta aj s vybu­do­va­ním pries­to­rov pre rôz­ne dru­hy ume­lec­kých pro­duk­cií, divác­ky prí­ťaž­li­vé expo­zí­cie ako aj pre­bu­do­va­nie vnú­tor­né­ho blo­ku na nádvo­rí na park, kul­túr­nu zónu s pódi­om, pre­daj­ne ume­lec­kých diel, kaviar­ne… Nie je samoz­rej­me vôbec vylú­če­né, že v tých­to pries­to­roch môže byť neskôr umiest­ne­né aj múze­um dizaj­nu a jeho zbier­ky. Nebu­de to však jedi­né, ale len jed­no z mno­hých využi­tí tej­to budo­vy.  Záme­rom minis­ter­stva kul­tú­ry je dať tomu­to pries­to­ru novú fun­kciu a teda i novú podo­bu, pový­šiť ho na živé kul­túr­ne cen­trum, kto­ré by si postup­ne zís­ka­lo pria­zeň ľudí rôz­nych veko­vých kate­gó­rií a spo­lo­čen­ské­ho sta­tu­su. Nepo­chy­bu­jem, že pozná­te podob­né mul­ti­funkč­né kul­túr­ne cen­trá v zahra­ni­čí, pre­to ma prek­va­pu­je Váš názor, že nežia­da­te veľ­ké inves­tí­cie, „len“ do Hur­ba­no­vých kasár­ní situ­ovať Slo­ven­ské múze­um dizaj­nu, úžit­ko­vé­ho ume­nia a archi­tek­tú­ry. Som pre­sved­če­ný, že základ­ným pred­po­kla­dom je kom­plex­ná rekon­štruk­cia budo­vy. Bez nej mož­no len ťaž­ko pred­po­kla­dať, že sa z nej sta­ne cen­trum kul­tú­ry v našom hlav­nom mes­te. Minis­ter­stvo kul­tú­ry v súčas­nos­ti hľa­dá mož­nos­ti finan­co­va­nia rekon­štruk­cie budo­vy s cie­ľom neza­ťa­žiť štát­ny roz­po­čet. Vaša výčit­ka sme­ru­jú­ca k tomu, že minis­ter­stvo kul­tú­ry neko­mu­ni­ku­je s dot­knu­tý­mi inšti­tú­cia­mi, nie je namies­te. Všet­ky admi­ni­stra­tív­ne úko­ny, kto­ré boli nevy­hnut­né na to, aby bola budo­va pre­ve­de­ná do sprá­vy MK SR, trva­li nie­koľ­ko mesia­cov. Posled­ný, doda­tok č. 1 k zmlu­ve o pre­vo­de sprá­vy nado­bu­dol plat­nosť 19. aprí­la 2011.

 

Vo Vašom lis­te ďalej uvá­dza­te, že v nad­väz­nos­ti na zís­ka­nie Hur­ba­no­vých kasár­ní Vás zne­po­ko­ji­li úva­hy o pre­da­ji nie­kto­rých budov, v kto­rých v súčas­nos­ti síd­lia vybra­né inšti­tú­cie. Nemys­lím si, že tie­to úva­hy by mali byť zne­po­ko­ju­jú­ce. Sú len cel­kom pri­ro­dze­ným a logic­kým násled­kom toho, že pre inšti­tú­cie budú k dis­po­zí­cii nové veľ­ko­ry­sé a moder­né pries­to­ry.  Ubez­pe­ču­jem Vás však, že k tomu­to kro­ku pri­stú­pim zod­po­ved­ne. O pre­da­ji výstav­ných pries­to­rov Domu ume­nia na námes­tí SNP v Bra­ti­sla­ve som dopo­siaľ v tom­to kon­tex­te nikdy neuva­žo­val…

 

Váže­ný pán Lon­gau­er, váže­ní sig­na­tá­ri výzvy,

 

rád by som Vás ubez­pe­čil, že minis­ter­stvo kul­tú­ry nie je uzav­re­té pred kon­štruk­tív­ny­mi názor­mi odbor­nej obce a verej­nos­ti. Naopak, pri for­mu­lo­va­ní výcho­dísk via­ce­rých kon­cepč­ných mate­riá­lov, na kto­rých aktu­ál­ne pra­cu­jú vec­né útva­ry minis­ter­stva, berie­me do úva­hy návrhy, kto­ré vziš­li z verej­ných dis­ku­sií, sta­no­vis­ká porad­ných orgá­nov a neob­chá­dza­me ani návrhy jed­not­liv­cov, pre­to­že i tie môžu byť pre nás pod­net­né. Minis­ter­stvo kul­tú­ry k téme Hur­ba­no­ve kasár­ne plá­nu­je vytvo­riť šir­šiu pra­cov­nú sku­pi­nu v rám­ci kto­rej bude urči­te pri­hlia­dať aj na požia­dav­ky inšti­tú­cií. Tie­to kro­ky si však vyža­du­jú istý čas, komu­ni­ká­ciu s mno­hý­mi zain­te­re­so­va­ný­mi stra­na­mi, okrem iné­ho aj pri hľa­da­ní mož­nos­tí finan­co­va­nia rekon­štruk­cie objek­tu Hur­ba­no­vých kasár­ní.

 

Prob­lé­mov, kto­ré v rám­ci rezor­tu kul­tú­ry tre­ba v hori­zon­te najb­liž­ších rokov rie­šiť je veľa, majú svo­je pora­die dôle­ži­tos­ti a len otáz­kou času, kedy a kto­rý z nich sa sta­ne pri­ori­tou. Ubez­pe­ču­jem vás však, že tak ako pri rie­še­ní akých­koľ­vek zále­ži­tos­tí, tak aj v prí­pa­de Hur­ba­no­vých kasár­ní minis­ter­stvo kul­tú­ry bude postu­po­vať trans­pa­ren­tne a v sna­he nájsť čo najop­ti­mál­nej­šie využi­tie objek­tu budú do jeho rie­še­nia oslo­ve­ní pop­red­ní odbor­ní­ci z danej oblas­ti tak zo Slo­ven­ska ako aj zo zahra­ni­čia.