Radi by sme Vás infor­mo­va­li, že Nadá­cia Novum v spo­lu­prá­ci s Vyso­kou ško­lou výtvar­ných ume­ní vyhla­su­je 3. roč­ník šti­pen­dij­né­ho prog­ra­mu pre talen­to­va­ných umel­cov z oblas­ti súčas­né­ho vizu­ál­ne­ho ume­nia, dizaj­nu a archi­tek­tú­ry. Pod­po­ra, poskyt­nu­tá z prog­ra­mu sa môže využiť na úhra­du nákla­dov aké­ho­koľ­vek typu (pre­ná­jom ate­li­é­rov, uspo­ria­da­nie výstav a účasť na výsta­vách, účasť na works­ho­poch a sym­pó­ziách, nákup mate­riá­lu, ces­tov­né a pod.). Vybra­ní uchá­dza­či budú pod­po­re­ní sumou od 5 do 15 tisíc EUR.

Pri­hla­so­va­nie do súťa­že začne 15. sep­tem­bra a potr­vá do 15. októb­ra 2016.
Bliž­šie infor­má­cie spo­lu s výzvou a pri­hláš­kou do súťa­že budú zve­rej­ne­né na webo­vej strán­ke www.nadacianovum.sk.