Pred­sta­vi­te­lia Gré­mia minis­tro­vi kul­tú­ry objas­ni­li, že sú okrem iné­ho pro­ti zave­de­niu sociál­nych odvo­dov na neak­tív­ne príj­my v podo­be tan­ti­ém a  za kľú­čo­vú požia­dav­ku pova­žu­jú z via­ce­rých dôvo­dov mož­nosť uplat­ne­nia pau­šál­nych výdav­kov vo výš­ke 40% z príj­mu.

 

Daniel Kraj­cer si vypo­čul aj ďal­šie návrhy pred­sta­vi­te­ľov Gré­mia SKKD a dekla­ro­val, že si uve­do­mu­je spo­lo­čen­ský a eko­no­mic­ký význam ume­nia a umel­cov pre celú spo­loč­nosť a v zho­de s pred­sta­vi­teľ­mi Gré­mia SKKD je pro­ti zhor­šo­va­niu eko­no­mic­ké­ho posta­ve­nia umel­cov.

 

Minis­ter pod­po­ru­je apo­li­tic­kú vec­nú dis­ku­siu k prob­le­ma­ti­ke spo­lo­čen­ské­ho uzna­nia a oce­ne­nia umel­cov, aj s ohľa­dom na ich odliš­nos­ti od SZČO (samos­tat­ne zárob­ko­vo čin­né oso­by). Osob­ne sa bude zasa­dzo­vať za zlep­še­nie sociál­ne­ho a eko­no­mic­ké­ho posta­ve­nia umel­cov, ako tvor­cov jedi­neč­ných hod­nôt v spo­loč­nos­ti.

 

Daniel Kraj­cer pred­sta­vi­te­ľov Gré­mia SKKD ubez­pe­čil, že je otvo­re­ný vec­nej dis­ku­sii a pra­vi­del­ne komu­ni­ku­je s rôz­ny­mi záuj­mo­vý­mi sku­pi­na­mi tvor­cov a umel­cov v sna­he zaviesť vše­obec­ne akcep­to­va­teľ­né záväz­né pra­vid­lá pris­pie­va­jú­ce k ume­lec­kej slo­bo­de a diver­zi­fi­ká­cii finanč­ných zdro­jov pre kul­tú­ru a ume­nie.