Váže­né kole­gy­ne a kole­go­via,

 ako sme Vás pred­bež­ne infor­mo­va­li už v Ročen­ke SVÚ 2015/2016 a na webe,

vo via­ce­rých mes­tách Slo­ven­ska orga­ni­zu­je­me sériu semi­ná­rov

- stret­nu­tí s umel­ca­mi a odbor­nou verej­nos­ťou

k zre­a­li­zo­va­ným a pri­pra­vo­va­ným zme­nám v legis­la­tí­ve.

Pozý­va­me Vás na najb­liž­ší infor­mač­ný semi­nár, kto­rý sa usku­toč­ní

v pia­tok 8. júla 2016 o 15:00 v Tur­čian­skej galé­rii v Mar­ti­ne, Dax­ne­ro­va 2

Okrem úvod­nej infor­má­cie Pav­la Krá­ľa k téme Šta­tút pro­fe­si­onál­ne­ho umel­ca (čo to je, na čo to je, ako sa zapo­jiť) i iným aktu­ál­nym témam s dopa­dom na kaž­do­den­ný život umel­cov,

poskyt­ne­me pries­tor aj na dis­ku­siu a Vaše otáz­ky.

 S pozdra­vom

Pavol Kráľ, pred­se­da Slo­ven­skej výtvar­nej únie