Milí pria­te­lia,

video­záz­nam z Dekla­rač­né­ho zhro­maž­de­nia (Dekla­rá­cia CHCEME  ŽIŤ A PREŽIŤ o spo­loč­nom postu­pe pro­ti návrhu MFSR o odvo­do­vej a daňo­vej refor­me) si môže­te z tech­nic­kých prí­čin zatiaľ pozrieť v rub­ri­ke “Aktu­ál­ne výsta­vy”