2/ Hro­mad­ná pri­po­mien­ka k nove­le záko­na o Roz­hla­se a tele­ví­zii Slo­ven­ska — navrhu­je upra­viť posta­ve­nie kul­túr­ne­ho spra­vo­daj­stva v prog­ra­moch RTVS: prá­ve ten­to vysie­la­teľ by mal byť tým prvým, kto­rý vo svo­jom spra­vo­daj­stve vytvo­rí kul­tú­re – rov­na­ko ako špor­tu – pra­vi­del­ný pries­tor.

Viac na: http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=577332

 

3/ Výzva na zalo­že­nie slo­ven­ské­ho múzea dizaj­nu, úžit­ko­vé­ho ume­nia a archi­tek­tú­ry

Rada SVÚ vyjad­ru­je zne­po­ko­je­nie nad roz­por­ný­mi infor­má­cia­mi o využi­tí Hur­ba­no­vých kasár­ni a o prí­pad­nom zru­še­ní Domu ume­nia. Jed­no­znač­ne pod­po­ru­je kro­ky sme­ru­jú­ce k zria­de­niu Cen­tra súčas­né­ho výtvar­né­ho ume­nia, pod­po­ru­je aj výzvu na zria­de­nie Ume­lec­ko — prie­my­sel­né­ho múzea.

Na to, aby sme moh­li aktív­ne pômocť rie­šiť ten­to prob­lém, uví­ta­me pri­zva­nie zo stra­ny MK do kon­štruk­tív­nej vec­nej dis­ku­sie o kon­krét­nych návrhoch.

 

Viac na: http://www.changenet.sk/?section=kampane

 

4/ Petí­cia za rešpek­to­va­nie kul­túr­ne­ho dedič­stva a zme­nu autor­ské­ho záko­na

 

Petí­ciu je stá­le mož­né pod­pí­sať v pries­to­roch SVÚ na Dosto­jev­ské­ho rade 2 (ut – ned 12:00 – 18:00) ale­bo elek­tro­nic­ky na adre­se https://www.ekoforum.sk/peticia/sochy/

 

Akad. mal. Pavol Kráľ,

pred­se­da Slo­ven­skej výtvar­nej únie