Pri využi­tí našej ponu­ky tak ušet­rí­te nie­len nákla­dy na tran­s­port diel do Plz­ne resp. na poš­tov­né, ale zís­ka­te aj zľa­vu z účast­níc­ke­ho poplat­ku:

*čle­no­via Slo­ven­skej výtvar­nej únie majú zľa­vu na účast­níc­kom poplat­ku vo výš­ke 20% — namies­to 50 Eur pla­tia 40 Eur (úhra­da pri pre­be­ra­ní diel),

*nečle­no­via Slo­ven­skej výtvar­nej únie majú zľa­vu na účast­níc­kom poplat­ku vo výš­ke 10% — namies­to 50 Eur pla­tia  45 Eur (úhra­da pri pre­be­ra­ní diel).

Pri­me­ra­ne zaba­le­né die­la, nerá­mo­va­né a bez pas­part je potreb­né doru­čiť v čase 10:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00 v dňoch od 26.5 do 30.5.2014  do kan­ce­lá­rie Slo­ven­skej výtvar­nej únie (Dosto­jev­ské­ho rad 2, Bra­ti­sla­va, budo­va Umel­ky).

 

Pre kon­krét­nej­šiu pred­sta­vu o pro­jek­te dáva­me do pozor­nos­ti aj webo­vú strán­ku Bie­ná­le kres­by Plzeň, kde náj­de­te aj pri­hláš­ku na stia­hnu­tie:
http://bienale-plzen.cz/

pro­fil podu­ja­tia na Face­bo­oku:
http://www.facebook.com/#!/profile.php?id=753440859

a tiež link na video z ver­ni­sá­že a výsta­vy Naj­lep­šie die­la Bie­ná­le kres­by Plzeň 2010, kto­rá bola inšta­lo­va­ná v roku 2011 po prvý­krát aj na Slo­ven­sku v Galé­rii UMELKA:
http://www.youtube.com/watch?v=A‑h5OjQnz2I

 

Pre slo­ven­ských účast­ní­kov pla­tí pri­hláš­ka v anglic­kom jazy­ku, avšak pre zjed­no­du­še­nie komu­ni­ká­cie môže­te vypl­niť a zaslať nám jej čes­kú ver­ziu.

S aký­mi­koľ­vek otáz­ka­mi nás pro­sím nevá­haj­te kon­tak­to­vať.