Váže­né autor­ky a auto­ri,

dovo­ľu­je­me si Vám dať do pozor­nos­ti mož­nosť uchá­dzať sa o posled­nú nomi­ná­ciu v mene Slo­ven­skej výtvar­nej únie na

7th Bei­jing Inter­na­ti­onal Art Bien­na­le, Chi­na 2017

kto­ré sa usku­toč­ní od 24. sep­tem­bra do 15. októb­ra 2017 v Čín­skom národ­nom múzeu v Pekin­gu.

Hlav­ná téma výsta­vy je Hod­váb­na ces­ta a sve­to­vé civi­li­zá­cie.

O posled­nú voľ­nú nomi­ná­ciu sa môžu uchá­dzať výtvar­ní­ci z oblas­ti maľ­by a sochár­stva v ter­mí­ne do 12. decem­bra 2016,

mai­lom na adre­se office@svu.sk spo­lu s foto­do­ku­men­tá­ci­ou diel, s kto­rý­mi sa chcú na Bie­ná­le zúčast­niť.

S auto­rov, kto­rí sa do 12. decem­bra pri­hlá­sia vybe­rie vede­nie Slo­ven­skej výtvar­nej únie posled­né­ho nomi­nan­ta, kto­rý násled­ne dosta­ne na vypl­ne­nie regis­trač­né for­mu­lá­re.

Orga­ni­zá­to­ri hra­dia vybra­ným účast­ní­kom uby­to­va­nie, stra­vu a pre­pra­vu ume­lec­kých pred­me­tov.

Ces­tov­né nákla­dy si kaž­dý ume­lec zabez­pe­ču­je sám.

V prí­lo­he náj­de­te všet­ky detail­né infor­má­cie. Vzhľa­dom na to, že sa počí­ta s osob­nou účas­ťou nomi­no­va­ných auto­rov na podu­ja­tí v Číne, zna­losť anglič­ti­ny na komu­ni­ka­tív­nej úrov­ni je nevy­hnut­ná.