Váže­ní pria­te­lia, kole­go­via a priaz­niv­ci,

zau­jí­ma Vás stav význam­nej národ­nej kul­túr­nej pamiat­ky UMELKA?
Chce­te pomôcť zachrá­niť iko­nu fun­kci­ona­liz­mu, ume­lec­ké­ho a spo­lo­čen­ské­ho živo­ta Slo­ven­ska?2% z povin­nej dane odve­die­te tak, či tak.
Teraz je šan­ca nasme­ro­vať ich do UMELKY,
kde sa pre­me­nia na výsled­ky, kto­ré nie­len
uvi­dí­te, ale sa ich aj dot­kne­te.

Všet­ky pros­tried­ky zís­ka­né tou­to for­mou budú pou­ži­té výhrad­ne
na nevy­hnut­nú rekon­štruk­ciu a revi­ta­li­zá­ciu objek­tu,

kto­rý slú­ži kul­túr­nej verej­nos­ti už 90 rokov
a kto­ré­ho pre­vádz­ka nie je finan­co­va­ná z verej­ných zdro­jov.

S vďa­kou

Slo­ven­ská výtvar­ná únia
Občian­ske zdru­že­nie
Dosto­jev­ské­ho rad 2, Bra­ti­sla­va 811 09
IČO: 00178535