Kto sa môže stať členom SVÚ:

a/ každé občianske združenie profesionálnych slovenských alebo zahraničných výtvarných umelcov a výtvarných teoretikov sa môže uchádzať o kolektívne členstvo v Slovenskej výtvarnej únii,

b/ každý slovenský alebo zahraničný profesionálny výtvarný umelec alebo výtvarný teoretik sa môže uchádzať:

- o individuálne členstvo v Slovenskej výtvarnej únii,

- o členstvo v združení SVÚ.

O prijatí občianskeho združenia za člena SVÚ rozhoduje Rada SVÚ za týchto podmienok:

a/ Žiadateľ predloží písomne na adresu SVÚ v termíne najneskôr týždeň pred konaním Rady SVÚ žiadosť, ktorá má obsahovať:

- stanovy združenia,

- zoznam členov združenia a údaje o ich odbornom vzdelaní,

- prehľad umeleckých aktivít združenia a jeho členov (účasť na významných národných a medzinárodných výstavách a iné formy zverejnenia výsledkov tvorby, informácie o období aktívneho vykonávania umeleckej činnosti, ocenenia tvorby a pod.),

- fotodokumentáciu – aktivity združenia a výber z tvorby členov.

b/ Zástupca žiadateľa dostane možnosť osobne združenie predstaviť, zdôvodniť členom Rady SVÚ záujem združenia stať sa členom SVÚ a zodpovedať prípadné doplňujúce otázky členov Rady. 

c/ V prípade schválenia žiadosti Radou SVÚ a po uhradení členského poplatku vo výške 15 Eur na člena združenia (ktorý zahŕňa vydanie členských preukazov SVÚ a medzinárodných preukazov IAA pre členov združenia na príslušný rok) vzniká členstvo združenia dňom podpísania zmluvy o súčinnosti.

O prijatí fyzickej osoby za individuálneho člena SVÚ rozhoduje Rada SVÚ za týchto podmienok:

a/ Žiadateľ predloží na adresu SVÚ v termíne najneskôr týždeň pred konaním Rady SVÚ žiadosť v tlačenej podobe (informácie len na webe nie sú akceptované), ktorá má obsahovať:

- údaje o odbornom vzdelaní (preferované je odborné akademické vzdelanie),

- prehľad umeleckých aktivít žiadateľa (účasť na významných národných a medzinárodných výstavách a podujatiach, iné formy zverejnenia výsledkov tvorby, informácie o období aktívneho vykonávania umeleckej činnosti, ocenenia tvorby a pod.),

- fotodokumentáciu - výber z tvorby (minimálne 10 diel)

b/ Vyžaduje sa osobná prezentácia vlastnej tvorby (v odôvodnených prípadoch môže Rada SVÚ urobiť výnimku): žiadateľ dostane možnosť predstaviť sa, zdôvodniť členom Rady SVÚ záujem stať sa členom SVÚ a zodpovedať prípadné doplňujúce otázky členov Rady.

c/ Pokiaľ nie je škola, absolvovaná žiadateľom, členom Rady SVÚ známa, resp. ak žiadateľ nie je absolventom umeleckej vysokej školy, 3 členovia Rady budú v nejednoznačných prípadoch poverení preskúmaním a osvedčením  výtvarných kvalít žiadateľa; konečné rozhodnutie urobí Rada SVÚ na nasledujúcom zasadaní.

d/ V prípade schválenia žiadosti Radou SVÚ sa žiadateľ stáva individuálnym členom SVÚ ku dňu uhradenia členského poplatku vo výške 35 Eur, ktorý zahŕňa vydanie členského preukazu SVÚ a medzinárodného preukazu IAA na príslušný rok.

O prijatí fyzickej osoby za člena niektorého zo združení SVÚ rozhoduje dané združenie samostatne za podmienok v zmysle svojich Stanov:

a/ V prípade záujmu je potrebné kontaktovať predsedu združenia, ktorého členom sa chce žiadateľ stať, od ktorého dostane všetky ďalšie informácie. SVÚ nedisponuje vnútornými smernicami jednotlivých združení. Ohľadne kontaktných údajov predsedu konkrétneho združenia kontaktujte administratívu SVÚ - office@svu.sk.

b/ Zoznam združení SVÚ vrátane ich členov je dostupný na tejto stránke.

c/ V prípade prijatia za riadneho člena združenia a uhradenia členského poplatku združenia, ktorý zahŕňa aj vydanie členského preukazu SVÚ a medzinárodného preukazu IAA na príslušný rok, sa žiadateľ automaticky stáva aj riadnym členom SVÚ.

Slovensky / English © 2005 Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB